Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslag om bojkott av Israel – inlägg på fullmäktigemöte 2003-09-25

Man behöver inte ha alltför stora kunskaper i historia för att förstå att om det norska och danska folket befann sig i samma situation som det palestinska folket gör idag så skulle vi agerat med alla medel för att stödja motståndsrörelsen i dessa länder och bekämpat ockupationsmakten.

För mindre än 60 år sedan var Norge och Danmark ockuperat av Nazityskland. Den motståndsrörelse som fanns i dessa länder kallas inte i historieböckerna idag för terrorister. Och det med all rätt eftersom ett ockuperat folk alltid har rätt att försvara sig! Det palestinska folket lever sedan mer än 50 år tillbaka under en olaglig ockupation där de ständigt förödmjukas och förnedras.

Kommunstyrelsen yrkar avslag på vårt medborgarförslag om inrättande av en kommunal bojkott av israeliska varor; och detta med motiveringen att det skulle vara olagligt. Men det ju faktiskt så att det är olagligt att ockupera ett annat land. Det är olagligt att diskriminera ett annat folk. Det är olagligt att mörda försvarslösa och det är olagligt att plundra andras tillgångar.

För det är precis detta som den israeliska staten med armén i spetsen gör. Den israeliska staten vägar att ange ursprung på de varor som kommer från Israel, varje vara som det står ursprungsland Israel på, kan alltså komma från ockuperat område. Israel har satt i system att expropriera palestinska tillgångar och marknadsför varor från ockuperat område som sina egna, i strid mot allt vad folkrätt och Genèvekonvention heter.

Att hänvisa till att vårt medborgarförslag bryter mot lagen är ju att bita sig själv i tummen. Genom att idag acceptera att Växjö kommun köper israeliska varor understödjer man den olagliga ockupation, ja man till och med legitimerar den. Ockupationen strider mot internationell rätt och internationella lagar. Israel har upprepade gånger trotsat en hel värld genom att bryta mot dessa lagar och genom att bryta mot ett stort antal FN-resolutioner.

Växjö kommun anser alltså att det är rätt av Israel att bryta mot dessa lagar, för hur ska man annars uppfatta motviljan till en bojkott? Varför skall Sverige och EU ingå handelsavtal med en stat som dagligen bryter mot en uppsjö lagar och som ideligen bryter mot folkrätten? Och hur kan Växjö Kommun moraliskt försvara sådana avtal?

Vi kommuninvånare vill inte medverka till att legitimera det pågående folkmordet på palestinierna eller till att legitimera den olagliga ockupationen. Vi har ett oerhört stort moraliskt ansvar att protestera och agera mot orättvisor och inhumant beteende, var det än visar sig. Att inte ta ställning är också ett ställningstagande!

I denna församling har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett extra ansvar att rösta för medborgarförslag. Båda partierna ingår i organiserad form i nätverket ”Växjöbor för Palestina” och har som deltagare i detta nätverks arrangemang offentligt fört fram kravet på en kommunal bojkott av israeliska varor, så nu är det upp till bevis. Solidaritet bara i ord eller gäller det också i praktiskt handling?

För övrigt finns det flera exempel på att kommunala bojkotter genomförts. Under 1980-talet infördes bojkotter av Sydafrika och dessa bojkotter måste anses ha en prejudicerade verkan. Även kommuner har agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Härom året kringgick t.ex. Mönsterås kommun LOU genom att vägra köpa in utländskt kött till den kommunala verksamheten. Det var mot bakgrund av BSE-smittan och det allmänna svineriet på köttmarknaden.

Har man kuraget att tillgodose människors rätt till sund och bra mat så måste man ju även ha kurage att se till att människor garanteras mänskliga rättigheter och slipper mördas! Man kan blunda för verklighetens allvarliga problem och gömma sig bakom paragrafer och innehållslösa lagar eller så kan man stå upp för rättvisan och demokratin, det handlar endast om politisk vilja! Därför bör kommunfullmäktige i Växjö bifalla vårt medborgarförslag och inrätta en kommunal bojkott av israeliska varor!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!