Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kommunistiska Partiet och RKU nekas bokbord på skolor

Vi har nåtts av beskedet att vi nekas att hålla bokbord på de tre kommunala gymnasieskolorna Teknikum, Katedral samt Kungsmad. Detta beslut har tagits med hänvisning till en kommunal policy som hävdar att enbart partier representerade i kommunfullmäktige har rätt att informera på skolorna. Beslutet strider mot såväl skolverkets som Justitieombudsmannens yttranden och riktlinjer. Skolverkets rapport om ”Politik i skolan” (Dnr: 01-2002:2939) slår fast följande:

”De rättigheter som beskrivs ovan utgår också från en generell förutsättning att alla politiska partier och ungdomsorganisationer behandlas och bemöts lika av skolan och skolhuvudmannen. Konkret betyder det att skolor måste erbjuda politiska organisationer likvärdiga villkor när de önskar medverka eller inbjuds att medverka i skolan. JO hävdar i ett beslut att skolor i detta hänseende är skyldiga att ”iakttaga saklighet och opartiskhet”.4 Det betyder, enligt JO, att en skola bryter mot denna skyldighet om man ”är beredd att medge en politisk organisation tillträde, men inte en annan.” (JO:s kursivering).

Konkret betyder denna inställning att JO vänder sig mot att huvudmän och skolor formulerar principer eller riktlinjer som utesluter vissa, men inte andra, politiska partier och organisationer från politisk information i skolan. Sådana av JO kritiserade principer kan t.ex. ta fasta på partiets storlek eller huruvida partiet finns representerat i t.ex. riksdagen eller
kommunfullmäktige.”

Det är intressant att notera att den kommunala policyn enbart tillämpas i valtider, då vi hållt bokbord på dessa skolor förut.

Kommunistiska Partiet och RKU kräver att rektorerna i fråga omedelbart omprövar beslutet att inte tillåta oss bokbord på skolorna. Vidare är det nödvändigt att kommunen omgående omprövar den odemokratiska policyn och rättar sig efter skolverkets och JO:s riktlinjer.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!