Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Hellre Kuba än folkpartiet

Refuserad av Smålandsposten, inskickad februari 2005

Svar till Torgny Klasson

Återigen visar högern sin okunskap om Kuba och det socialistiska systemet där. Klasson påstår att man på Kuba i valen endast kan välja mellan att rösta på kandidater från det kubanska kommunistpartiet. Det är felaktigt! På Kuba får inga partier ställa upp i valen, där har man ett renodlat personvalsystem. Vem som helst kan kandidera i valen, så även de som inte är medlemmar i kommunistpartiet, vilken en stor majoritet av kubanerna inte är. Majoriteten av de folkvalda på Kuba är heller inte medlemmar i kommunistpartiet! Personvalssystemet på Kuba är en uppvisning i demokrati och inflytande. Man har val till kommunförsamlingarna med 2,5 års mellanrum. Nomineringarna till valen sker på öppna möten i en grannskapsenhet, som har några hundra invånare som högst. En valkrets utgörs av högst åtta grannskapsenheter och för att ett nomineringsmöte ska vara giltigt måste minst 75 % av väljarna vara närvarande. Jämför detta med valdeltagandet till EU-parlamentet! När nomineringsprocessen är avslutad är det dags att gå till val. Valen är hemliga och fria. Alla som fyllt 16 år har rätt att rösta. Valen övervakas av barn från pionjärrörelsen och rösträkningen är offentlig. Val kan endast ske om det finns minst två kandidater och ingen kan väljas om man fått mindre än 50 % av rösterna. De som väljs måste sedan varje vecka vara tillgängliga för dem som valt honom/henne. Detta sker vanligen genom att de valda har öppet hus i sitt hem någon kväll i veckan. Valen till det kubanska parlamentet, Nationalförsamlingen, sker vart femte år. Hälften av Nationalförsamlingens ledamöter måste komma från de direktvalda kommunförsamlingarna. Den andra hälften utses genom en liknande nomineringsprocess som till kommunförsamlingarna. Kandidaterna här tas fram av folkrörelserna d.v.s. Fackföreningsrörelsen, Kvinnoförbundet, Småbondeförbundet, Studentförbundet m.fl., som utgör en valberedning. I processen hålls tiotusentals möten runt om i landet, allt för att folket ska få säga sitt och nominera just de personer som de har förtroende för. Valberedningen måste ta fram en lista med minst dubbelt så många kandidater som det finns platser för. Det är sedan den direktvalda kommunförsamlingen som bestämmer vilka av valberedningens kandidater som ska stå på den slutgiltiga listan. Finner man att valberedningens kandidater är undermåliga så får hela processen göras om. Den slutgiltiga vallistan har lika många kandidater som antalet platser och dessa kandidater måste få minst 50 % av rösterna i själva valet annars måste det och nomineringsprocessen påbörjas på nytt. Folket kryssar för de kandidater man vill rösta på. De som man inte har förtroende för får inget kryss och man kan rösta blankt om man så önskar. Hittills har ingen kandidat på en vallista fått mindre än 80 % av rösterna, något som visar hur väl kubanerna anser att deras system fungerar. Valkampanjerna handlar alltså på Kuba inte om att få flest röster utan om att få väljarnas förtroende. En vald kandidat kan sedan när som helst avsättas om denne uppvisar minsta tecken på att inte sköta sitt uppdrag. I valet till Nationalförsamlingen i januari 2003 var valdeltagande 97,61 %. Av de valda var 28 % kvinnor och till alla borgares förtret valdes även Fidel Castro in i Nationalförsamlingen igen. Se där en folkvald ”diktator”! Klasson borde läsa på bättre om Kuba och det sätt som de valt att organisera sitt land på, en bra början är att läsa den kubanska konstitutionen.

Klasson tror även att vi svenska kommunister i Kommunistiska Partiet och ungdomsförbundet RKU inte tillhör demokratiska organisationer. Vi kan lugna honom med att det gör vi. Vi är till och med de största demokraterna eftersom vi vill utöka demokratin till att omfatta även ekonomins område. Däremot vet vi att Folkpartiet inte är en demokratisk organisation eftersom man i praktisk handling visat sig stå på antidemokratins sida. Folkpartiet stödde det folkrättsvidriga anfallskriget på Irak. Folkpartiet har i regeringsställning aktivt agerat för att åsidosätta den svenska grundlagen då man gav hemliga och olagliga direktiv till SÄPO att åsiktsregistrera bl.a. svenska kommunister. Folkpartiet vägrar låta svenska folket folkomrösta om förslaget till ny grundlag för EU. Så i valet mellan det kubanska och det folkpartistiska sättet att se på demokrati och inflytande väljer vi utan tvekan det kubanska!

Erik Gustafsson
Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Växjö
Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!