You are currently browsing all posts tagged with 'Växjö fria'.

Växjöelever säljs som boskap

 • januari 20, 2022 23:07

Friskolan ”Växjö Fria Gymnasium” i Icon-byggnaden säljs till friskolekoncernen Cedergrenska, som tar över ägandet från 31 januari. Snabbt har det gått och ingen har frågat eleverna i skolan om vad de tycker om att mitt under en termin bli sålda. Hela förfarandet påminner om boskapshandel och eleverna säljs på en marknad som om de vore fast egendom. Hade ägarna, Claes Bromander och Thomas Denward, brytt sig om eleverna hade de åtminstone väntat med att byta ägare tills läsåret var slut. Då hade de elever som inte vill säljas likt boskap kunnat påverka sin situation och välja en annan skola. Men i dagens marknadsskola ser man elever som affärstillgångar som kan säljas och köpas efter eget gottfinnande.

De nya ägarna till Växjö Fria, Cedergrenska utbildning (eller Cedergrenska AB) är en utbildningskoncern med en högst tvivelaktig bakgrund och ingen skolutbildare som borde få verka i Växjö. Frågan är om skolans elever vill förknippas med de nya ägarna? Företaget börsintroducerades i maj 2021 och hade då 26 skolenheter. Koncernen registrerades så sent som 2018 men där bakom finns en historia som ägarna inte gärna skyltar med. Företaget kommer från den ökända försäljningen av Täby gymnasium. Där den dåvarande rektorn och en ekonomichef i personalen, båda med kopplingar till Moderaterna, köpte skolan till underpris och bildade Tibble gymnasium.

Cedergrenskas tre dotterbolag är Tibble gymnasium, Marina Läroverket och Täby friskola. I samtliga dessa tre finns tydliga och omfattande kopplingar mellan skolans ägare och moderata politiker. När Moderaterna i Täby drev igenom försäljningen av Täby gymnasium 2007, till mindre än en fjärdedel av marknadspriset, fälldes beslutet i Kammarrätten och försäljningen förklarades olaglig. Trots det togs försäljningen inte tillbaka eftersom en där kommunjurist ansåg att ”civilrättsliga avtal mellan kommun och privatpersoner inte får brytas, inte ens om de är olagliga.” Den kriminelles rätt gäller således och lagen kan enkelt kringgås av korrupta politiker.

Täby Friskola driver flera olika skolor. Där har TV:s Uppdrag granskning visat att processen kring bytet av ägande inte gick rätt till och att den nye ägaren var Fredriks Reinfeldts (M) f.d. kampanjgeneral.

Marina Läroverket återfinns i överklasskommunen Danderyd. Fram till att Cedergrenska köpte skolan 2020 var Anders Paulsen dess ägare. Denne Paulsen satt i Danderyds kommunstyrelse för Moderaterna samt representerade dem i byggnadsnämnden som beslutade om att bevilja skolan bygglov i marinan och sedan hyra ut hyrde ut lokalerna till Paulsens bolag. Här kan man verkligen snacka om jäv!

Två av de politiker i Täby som under olagliga former sålde kommunens skolor är Filippa Reinfeldt (M) och Irene Svenonius (M), Stockholms nuvarande finansborgarråd som drivit huvudstadens sjukvård i botten. Kopplingarna mellan Cedergrenskas skolkoncern och moderata politiker är omfattande. Är det därför denna koncern väljer att utvidga sitt imperium till just Växjö, en moderatledd kommun ökänd för sitt fjäsk för friskolor?

Cedergrenska utbildning är inte välkomna till Växjö. Barn och ungdomar är inga handelsvaror och skolor är ingen handelsplatser. Friskolesystemet borde avskaffas och en statlig enhetsskola införas.

 

 • Author:
 • Filed under:

Kriminella friskoleägare

 • februari 14, 2012 21:04

Att systemet med friskolor är både bedrägligt och orättfärdigt har vi påpekat flera gånger. Att systemet inbjuder till fiffel är också väl kännt. Nu får vi ytterligare ett handfast bevis för att det vi sedan länge sagt då ägarna till gymnasieskolan Växjö Fria nu stäms inför Växjö tingsrätt för att ha begått skenavtal och olaglig värdeöverföring. Vid ”köpet” av Växjö Design & Konstskola sommaren 2010 betalade man 600 000 kr trots att skolan enligt konkursförvaltaren var värd mycket mer. Att skolan var värd mer visas av att Växjö Frias två ägare, Claes Bromander och Tomas Denward, samtidigt betalade Design & Konsts ägare Magnus Birgersson 1,5 miljoner kr på ett separat bolagskonto.
Hela upplägget handlar om avancerad skatteplanering och ett sätt att berika sig på en affärsverksamhet som redan var dömt att gå i konkurs. Konkursförvaltaren har bra på fötterna i detta ärende då han har ett skriftligt vittnesmål om ärendet från just Magnus Birgersson. Där framgår att avtalet mellan ägarna till Växjö Fria och Design & Konst skrevs av skattemässiga skäl och och för att man skulle slippa förlora pengar i en konkurs. Pengaförlusten lät man med glädje drabba olika leverantörer och lokaluthyrare.

Hela denna affär stinker och visar att avarten med friskolor och profitkåta kapitalister som tillåts berika sig på skattefinansierad verksamhet måste bort. Skola, utbildning och kunskap ska hållas väsenskiljd från vinstbegär, skatteplanering och affärsverksahmet (i synnerhet kriminell sådan!). Man kan verkligen undra vilken kunskapssyn Växjö Fria företräder och hur man ser på sitt uppdrag att fostra goda samhällsmedborgare?
Att detta kommer fram om just Växjö Fria förvånar oss inte; vi påminner om det utpressningsförfarande som skolan bedrev mot Växjö kommun för några år sedan då man ville ha 18 miljoner kr extra för utbildningar som man själva hittat på (här gick tyvärr Växjö kommun med på en förlikning och betalade ut närmare 2 miljoner till skolans ägare. I sig skandallöst av de politiker som valde att förlika, vilket var alla partier från Moderaterna till Vänsterpartiet). Clas Bromander har dessutom en historia bakom sig av tvivelaktiga affärer där mer än en av hans f.d. affärskamrater säger sig har både blivit lurade och förda bakom ljuset.
Än mer anmärkningsvärd är att Clas Bromander sitter i styrelsen för Friskolornas Riksförbund! Här borde man tala om rimlighet, moral och heder! Men det är ju inte begrepp som utmärker svenska friskolor, speciellt inte Växjö Fria.

 • Author:
 • Filed under:

Första friskoleoffret i Växjö

 • oktober 16, 2011 00:54

Så nås vi då av det besked som vi sedan länge förutspått, att en gymnasieskola i Växjö tvingas slå igen. Att det är en friskola som nu går under i konkurrensen förvånar ingen och att det är just Tegnérgymnasiet var väntat då detta har varit den minska friskolan i kommunen. På skolans tre program går endast 69 elever, varav det nu i höst blott startade 11 nya elever.
Växjö kommun är en av landets allra friskoletätaste kommuner på gymnasiesiden. Förutom de tre kommunala gymnasieskolorna trängs här åtta friskolor och fler är på väg, så sent som förra veckan beviljades Plusgymnasiet AB tillstånd för att få starta ett samhällsvetenskapligt program i Växjö; alltså exakt samma sorts utbildning som Tegnérgymnasiet erbjuder och inte får ihop elever till! I nuläget erbjuder sex gymnasieskolor i Växjö ett samhällsprogram och Plusgymnasiet ämnar starta ytterligare ett samt att fler ansökningar från fler skolor finns. Orsaken är inte svår att förstå, det handlar om att samhällsprogrammet är gymnasieskolans biligaste program och därmed det program man kan göra mest profit på. Man har inga stora utgifter för förbrukningsvaror i form av material (t.ex. tyg, matvaror, byggmaterial) eller behov av labbsalar och kemikalier. Mycket av samhällsprogrammets undervisning sker i storklass i ”vanliga” ämnen och med ett stort inslag av katederundervisning där undervisningen oftast kan bedrivas i storgrupp. Här finns ytterligare en vinst att göra för den profithugade, nämligen att låta eleverna bedriva en del av undervisningen på egen hand utan tillsyn av en lärare. Något som besparar skolan stora summor då kostnaderna för lärare kan minimeras. Det är detta som sker i stor omfattning på Växjö Fria, där majoriteten av elevernas skoltid utförs i s.k. studiebås utan närvaro av lärare. I flera år har denna skola kunnat plocka ut 5-7 miljoner kr om året i vinst, men de två senaste åren har det gått knackigare. År 2009 gjorde skolan en förlust på 14 miljoner och förra året ordnades en vinst på drygt 200 000 kr.

Att Tegnérgymnasiet nu ser ut att få slå igen verksamheten visar på det orimliga och ohållbara i friskolereformen. Utbildningen ska handla om kunskap, inte om största möjliga vinst. Växjö kommun har inte plats för alla dessa konkurrerande skolor och vi har absolut inte plats för det nya Plusgymnasiet. Skoldrift är något som enbart ska skötas av det offentliga, därför kräver vi expropriering av kommunens alla friskolor!

 • Author:
 • Filed under:

Skolinspektionen avvisar nya friskolor

 • september 28, 2011 22:37

Skolinspektionen kommer nu med ett glädjande besked, man säger nej till ansökningar från tre friskolor att starta nya skolor och fler utbildningar i Växjö kommun. Att det finns en överetablering av friskolor i Växjö är väl känt och därför är det skönt att denna insikt nu även nått Skolinspektionen.
Om man ser till vilka ansökningar som nu avslagits ser man att friskoleanhängarnas argument om mångfald och valfrihet inom skolväsendet klingar falskt, för de utbildningar man vill starta finns redan i vår kommun, såväl Estetiska program som Hotell- och restaurangprogram och Barn- och fritidsprogram ges idag i den kommunala skolan. I stället visar ansökningarna att det handlar om att man vill lägga beslag på kommunala skattepengar och berika sig på det gemensamma och i förlängningen en vilja att genom osund konkurrens skapa sig en monopolliknande ställning inom skolområdet.
Kampen mot friskolorna går vidare, att tillåtas göra profit på skattemedel är både djupt orättvist och samhällsekonomiskt förkastligt. Därför säger vi: ned med denna kapitalistiska avart och fram för en statlig enhetsskola!

 • Author:
 • Filed under:

Profitörer på omsorg – nej tack!

 • oktober 28, 2010 15:58

Privatiseringarna av det gemensamma i Växjö fortsätter. Denna gång är det Nova Internat som säljs till ägarna av Växjö Fria. Växjös mest ökända skolkapitalister ger sig nu alltså in i omsorgsbranchen. Claes Bromander och Thomas Demvard har tillskansat sig stora pengar genom att driva Växjö Fria gymnasium på ett sätt där eleverna den mesta tiden arbetar på egen hand utan lärarledda lektioner. På detta sätt har Bromander och Denward kunnat plocka ut miljoner kronor av kommunens skattepengar i vinst åt sig själva.

Nu har uppenbarligen turen kommit till dem som är i behov av vård. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som Aspergers syndrom, ska nu ”tas om hand” av dessa profitörer som främst ser till pengar före behov. Att man inte vill uppge hur mycket man betalat för boendet är uppseendeväckande, inte minst eftersom säljarna i VoB Syd bl.a. ägs av VoB Kronoberg och därmed indirekt av kommunerna i Kronoberg.

Vår inställning är klar; man ska inte kunna tjäna pengar på människors behov av vård och kunskap. Stoppa utvecklingen, det är endast det gemensamma som kan garantera alla medborgare lika rätt till vård, skola och omsorg. Utveckla den kommunala servicen istället för att avveckla den!

 • Author:
 • Filed under:

Karl-Oskarskolan bedriver utpressning!

 • oktober 5, 2010 22:09

Den nyöppnade friskolan som drivs av kapitalisten Bengt Eriksson överklagar nu Växjö kommuns nej till extra bidra till hans Karl-Oskarskola. Med en argumentation hämtad ur sandlådan försöker Eriksson påskina att kommunen och därmed skattebetalarna ska ge honom ökade anslag på över 60% för att han renoverat sina lokaler. Med utgångspunkt i sin profitstyrda värld hävdar Eriksson att eftersom kommunen inte har några lokaler att hyra ut till honom så ska kommunen stå för de extra kostnader han fått för att ordna en lokal. Ett fullständigt abnormt påstående! Ingen har tvingat Eriksson att starta en skola, speciellt inte Växjö kommun. Inte heller har någon önskat att han ska starta en skola. 

Vi inser att Eriksson vill göra ”en Växjö fria” och kräva kommunen på pengar, sedan överklaga så långt det går för att i en förlikning pressa kommunen på så mycket pengar som möjligt. På detta sätt fick Växjö fria förra året 1,6 miljoner kronor av Växjö kommun, när man man krävade 18 miljoner för utbildningar som man själva hittat på.

Hela friskolesystemet är korrupt och måste tas bort. Lika så gäller det Karl-Oskarskolan som verkar ha allt annat än pedagogik och elevernas bästa för ögonen. Vi upprepar det krav vi drivit i valrörelsen och som vi kommer att fortsätta driva framöver – vi säger nej till friskolor!

 • Author:
 • Filed under: