You are currently browsing all posts tagged with 'ungdomar'.

Låt Centrumskolan få behålla sin personal

 • november 28, 2017 22:21

Växjö kommuns politiker sätter vanligen budget före behov. Särskilt tydligt blir det nu när de vill ta bort 13 tjänster på Centrumskolan i stadsdelen Araby. Skolan har de två senaste åren gått med sju miljoner kronor i förlust om året och för att hantera detta tas nu helt sonika 13 tjänster bort. Moderater och socialdemokrater påstår att detta inte kommer drabba undervisningen och eleverna. Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) hävdar t.o.m. med att ”varken elever personal ska påverkas negativt”. Men det faller ju på sin orimlighet att 13 borttagna tjänster inte skulle märkas i verksamheten. Både personal på skolan och polis i området protesterar mot och ifrågasätter neddragningarna på skolan.

Arabyområdet är klassat som ett av 14 områden i Sverige som sedan 2014 varit särskilt prioriterade i polisens arbete, vilket lett till den s.k. Arabyinsatsen. Klassificeringen av Arabyområdet som ”problemområde” har bl.a. lett till att Centrumskolan har fått extra kommunala resurser för socioekonomisk tilldelning samt extra migrationspengar från staten. Dessa uppgår till ca sex miljoner kronor. I Arabyområdet låg tidigare Bokelundsskolan men den lades ned och verksamheten flyttade till gamla Arabyskolans lokaler som renoverades och byggdes om och öppnade i ny regi under namnet Centrumskolan.

Utmaningarna för denna skola var och är stora då upptagningsområdet är ett utsatt område med hög arbetslöshet, stor andel utrikesfödda, bostadsbrist, trångboddhet och segregation. Av de boende i Araby som är mellan 18 och 65 år har 45 procent en arbetsinkomst under 100 000 kronor och nästan halva den gruppen har ingen arbetsinkomst överhuvudtaget. Av de omkring 1 600 boende i Araby som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen saknar drygt 700 personer gymnasieutbildning. Trots de svåra utmaningarna har skolan ökat sin måluppfyllelse från 30 % till 80 % på mindre än fem år. Resultaten och utvecklingen visar att det går att vända en negativ trend och skapa en bra verksamhet, men givetvis kostar det pengar och är en resursfråga. Men dessa sju miljoner kronor som skolan i år går med förlust ska ställas emot elevernas måluppfyllelse, möjlighet till framtida studier och utbildning till yrken och anställningar som kommer generera skatteinkomster och öka integrationen. Summan ska även ställas i relation i det i förra veckan beslutade nya stadshuset för 712 miljoner kronor.

Till nya kontor för politiker och tjänstemän finns det mångmiljonresurser men till barn och ungdomars utbildning ska det skäras ned. Insatschefen för den nu nedlagda polisiära Arabyinsatsen, Admir Smailagic, berättade i måndagens SMP om skolans betydelse för området: ”Det jag skulle önska är politiska åtgärder. Att man satsar extra mycket på skolan för att komma åt ungdomar i riskzonen och få dem på rätt köl innan de blir föremål för polisiära insatser.” Vi kan inte annat än hålla med. Att satsa på skolan och barnens självklara rätt till kunskap och bra utbildning är en investering i framtiden. Det måste få kosta pengar. Därför säger vi i Kommunistiska Partiet, låt Centrumskolan få behålla sin personal.

 • Author:
 • Filed under:

Cynism i Växjös bostadspolitik

 • januari 18, 2013 10:21

Att den svenska bostadspolitiken inte fungerar är väl känt, att bostadspolitiken i Växjö inte fungerar också väl känt. Sedan många år tillbaka har man satsat på ett ensidigt byggande i form av bostadsrätter och villor. Hyreslägenheter anses inte lönsamma för byggherrar och ägare och därför har vi en cementerad bostadsbrist i vårt land. Utvecklingen har förstärkts av det orättvisa systemet med ROT-avdrag där dem som äger sin bostad kan få skattesubvension för att höja värdet på sin fastighet, men denna möjlighet finns inte för dem som bor i hyresrätt. Självklart blir det då de mest bemedlade som gynnas på de mindre bemedlades bekostnad.
Bostadssituationen i Sverige har gjort att man idag på många håll får vänta längre på att få en bostad än vad man i det gamla DDR fick vänta för att få köpa en Trabant!

Nu försöker de borgerliga partierna i Växjö kommun dölja bristerna och misslyckandena i sin egen politik genom att införa en årlig avgift för att få stå i den kommunala bostadskön. Denna köplats måste sedan förnyas två gånger om året. Följden kommer bli att kön kommer att minska, men minskningen kommer inte motsvara en omställning till att synliggöra det verkliga behovet eller att få bort bristen på bostäder. Visst kan några som inte har ett omedelbart behov av en bostad lämna kön, de är troligen från en socialgrupp högre upp, men de kan lika gärna vara kvar för den föreslagna avgiften utgör inget ekonomiskt hinder för dem att stå kvar i kön och därmed kunna komma åt en för dem attraktivare bostad, som man kanske hoppas ska komma att omvandlas till en bostadsrätt och som man därmed kan göra sig en rejäl hacka på. De som riskerar att lämna kön är de ekonomiskt utsatta grupperna. Grupper som vanligen har ett mer omedelbart behov av en bostad. De är mer utsatta på arbetsmarknaden och därför en grupp som flyttar oftare, både frivilligt och ofrivilligt. En annan grupp med trängande behov av en bostad som riskerar att förlora sina platser i bostadskön är ungdomarna. Tre aktiva insatser om året krävas för at behålla sin plats i kön, man kan tycka att det är en enkel sak att uppfylla, men med tanke på ungdomars ibland bristande kunskaper om samhället och ansvartagande över tid är det lätt att missa en av dessa insatser och då blir man diskvalificerad från sin rätt till bostad. Givetvis kan de ställa sig i kön igen men hamnar då sist.

Systemet påminner om det amerikanska valsystemet där man aktivt måste gå och registrera sig för att få rösta. Där ses det inte som en samhällelig rättighet som samhället värnar utan ansvaret läggs över på den enskilde. Likdant med det amerikanska arbetslöshetsystemet, arbetslös registreras man bara som om man går och aktivt anmäler sig som arbetslös och det måste göras varje vecka. Följden i USA har blivit att valdeltagandet är mycket lågt och att de arbetslöshetssiffror som presenteras är mycket mindre än vad de i verkligheten är. I USA räknas man heller inte som arbetslös om man arbetat en timme.

Borgarnas förslag om att avgiftsbelägga bostadskön i Växjö fyller samma syfte som det amerikanska systemet. Det handlar om att göra det svårare för medborgarna att värna sina demokratiska rättigheter (rätten till bostad är ju som bekant en av de 30 mänskliga rättigheterna enligt FN), det handlar om att dölja det verkliga behovet av bostäder, det handlar om att ytterligare marknadsanpassa bostadsmarknaden och det handlar om att flytta över ansvar från samhället till den enskilde.

Vi i Kommunistiska partiet förordar en helt annan väg fram, vi hävdar samhällets ansvar, lika för alla. Växjö kommun borde bygga fler hyreslägenheter, man bör stoppa omvandligen av hyresrätter till bostadsrätter och man måste förenkla för kommuninvånarna att få en bra och rimlig bostad, då kan man inte införa avgifter i systemet. Staten borde göra kraftiga investeringar för att få bort bostadsbristen, lär av 1960-talets miljonprogram då bl.a. pengar från pensionsfonderna avändes till att bygga bort bostadsbristen och bostadsnöden. Dessa lägenheter är idag i stort behov av att renoveras, hit borde de pengar som ROT- och RUT-bidragen utgör gå i stället. För att möjliggöra denna typ av investeringar måste även samhället ansvar för pensionerna återställas, våra pensionspengar skall inte spelas bort på börsen i ett individuellt lotteri, utan de borde fonderas i samhällsnyttiga fonder, möjliga att använda till samhälleliga kollektiva investeringar. Vi vill befria bostadspolitiken från marknaden!

 • Author:
 • Filed under:

Satsa på ett billigt boende!

 • april 30, 2010 11:42

Återigen får vi ett exempel på hur illa bostadssituationen är planerad från politikerna i Växjö. I SMP 100430 kan vi läsa att många av de nya lägenheterna i de s.k. passivhusen vid Teleborgsvägen inte är uthyrda. Detta är inte så konstigt med tanke på hur dyrt det är att bo i dem. Runt 7000 kr i månaden för en tvåa och då tillkommer el och vatten.

Växjö kommun måste satsa på ett byggande av billiga hyreslägenheter. Lägenheter som har ungdomar som främsta målgrupp. Det är både möjligt och nödvändigt att satsa på denna typ av byggande. Kommunen har detta behov och det genererar dessutom jobb i byggbranschen samt i alla underleverantörsled. Vi säger: bygg ett hållbart boende så även de med låga inkomster får en fullgod boendemiljö i Växjö kommun!

Bygg fler billiga hyreslägenheter

 • april 7, 2010 18:59

I SMP 100407 kan vi läsa om hur det hyresrätter i Växjö är 3000 kr dyrare i månaden jämfört med en motsvarande bostadsrätt. Det är givetvis djupt beklagligt att de med minst plånböcker ska behöva betala mer för sitt boende än de som är välbärgade. Men samtidigt kan det inte komma som en överraskning att det i Moderaternas Sverige är dyrare att bo i hyresrätter än i bostadsrätter. Många kommuner säljer ut allmännyttan, så även Växjö kommun, och då höjs hyrorna.

Allmännyttan måste värnas och kommunerna har ett särskillt ansvar att se till att nya hyresrätter byggs. Inte minst ungdomen har ett stort behov av mindre och billiga lägenheter. Om Växjö kommun inte ska vara en hållplats på vägen till storstäderna måste man satsa på att utveckla allmännyttan i kommunen. I Växjö byggs sedan lång tid tillbaka nästan uteslutande villor och bostadsrätter. De privata bolagen är inte intresserade av att bygga hyresrätter eftersom de anser att de tjänar för lite pengar på denna boendeform. Därför måste fler billiga hyresrätter byggas och de måste drivas i kommunal regi.

 • Author:
 • Filed under:

Otillräcklig satsning på ungdomar

 • april 5, 2010 11:33

De styrande borgarna försöker göra en stor sak av att man satsar två miljoner på fler sommarjobb till ungdomar.  Då ska man veta att det just nu går 1089 ungdomar utan jobb i Växjö kommun. Detta är 12 % av alla ungdomar under 24 år. I sommar kommer dessa siffror öka marknat då alla sommarlediga ungdomar registrerar sig på arbetsförmedlingen. Att kommunen som enda åtgärd för dessa ungdomar vill skapa 400 extra tillfälliga sommarjobb är en skandal. I Växjö kommuns kassakista finns just nu 443 miljoner kronor, av dessa borde kommunen satsa betydligt mer än nämnda två miljoner på kommunens ungdomar! Och då ska de handla om varaktiga jobb och inte tillfälliga sådana som bara tillfälligtvis sänker arbetslöshetssiffrorna inför höstens väl.

Varför inte satsa en del av pengarna på en reform där man inför körkortsutbildning i gymnasieskolan, så som vi i Kommunistiska Partiet föreslagit i ett medborgarförslag? Då skulle kommunens ungdomar stå bättre rustade för arbetsmarknaden.

 • Author:
 • Filed under: