Det är glädjande att vi idag kan läsa om ett ökat kollektivt åkande i Kronoberg. Det är bra för miljön, för säkerheten och för hela vår livsstil. Ökning i Kronobergs län var förra året 17,8% och det visar på ett behov och ett intresse för det kollektiva åkandet. Dock måste denna ökning sättas i relation till varför den ökar och hur det har sett ut tidigare. Det kollektiva åkandet i Sverige i allmänhet och i Kronoberg i synnerhet är alldeles för lågt. För Kronobergs del handlar det om att kollektivtrafiken varit eftersatt där passagerarna fått uppleva en tidtabell som inte är anpassad till behovet, bristande underhåll av bussarna och ett så pressat tidsschema att chaufförerna inte kunnat utföra sitt arbete på bästa sätt. Till detta kommer  det förkastliga förfarandet med upphandlingarna av kollektivtrafiken på den privata marknaden. Här finns ingen långsiktighet eller kontinuitet, endast  högsta möjliga profit till lägsta möjliga kostnad.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat med frågorna om kollektivtrafiken. Den senaste tiden har vi med avsmak kunnat följa turerna kring Öresundstågen och det konkursmässiga DSB First, som visar på faran med de ständiga avregleringarna och utförsäljningarna. Vi hävdar att det endast kan vara samhället som ansvarar för och därmed driver de samhällsnyttiga funktionerna så som persontransporterna. I de senaste valen har vi fört fram kravet på gratis bussresor i Växjö kommun, en reform som bör ske i två steg; först via kraftigt sänkta taxor för att på sikt göra resandet här helt gratis. Denna reform innebär även en total översyn av tidtabell, busspark, linjesträckningar samt chaufförernas villkor.  Sverige, Kronoberg och Växjö måste satsa resurser på kollektivtrafiken, för det är framtidens transportmedel!