You are currently browsing all posts tagged with 'RUT'.

Cynism i Växjös bostadspolitik

 • januari 18, 2013 10:21

Att den svenska bostadspolitiken inte fungerar är väl känt, att bostadspolitiken i Växjö inte fungerar också väl känt. Sedan många år tillbaka har man satsat på ett ensidigt byggande i form av bostadsrätter och villor. Hyreslägenheter anses inte lönsamma för byggherrar och ägare och därför har vi en cementerad bostadsbrist i vårt land. Utvecklingen har förstärkts av det orättvisa systemet med ROT-avdrag där dem som äger sin bostad kan få skattesubvension för att höja värdet på sin fastighet, men denna möjlighet finns inte för dem som bor i hyresrätt. Självklart blir det då de mest bemedlade som gynnas på de mindre bemedlades bekostnad.
Bostadssituationen i Sverige har gjort att man idag på många håll får vänta längre på att få en bostad än vad man i det gamla DDR fick vänta för att få köpa en Trabant!

Nu försöker de borgerliga partierna i Växjö kommun dölja bristerna och misslyckandena i sin egen politik genom att införa en årlig avgift för att få stå i den kommunala bostadskön. Denna köplats måste sedan förnyas två gånger om året. Följden kommer bli att kön kommer att minska, men minskningen kommer inte motsvara en omställning till att synliggöra det verkliga behovet eller att få bort bristen på bostäder. Visst kan några som inte har ett omedelbart behov av en bostad lämna kön, de är troligen från en socialgrupp högre upp, men de kan lika gärna vara kvar för den föreslagna avgiften utgör inget ekonomiskt hinder för dem att stå kvar i kön och därmed kunna komma åt en för dem attraktivare bostad, som man kanske hoppas ska komma att omvandlas till en bostadsrätt och som man därmed kan göra sig en rejäl hacka på. De som riskerar att lämna kön är de ekonomiskt utsatta grupperna. Grupper som vanligen har ett mer omedelbart behov av en bostad. De är mer utsatta på arbetsmarknaden och därför en grupp som flyttar oftare, både frivilligt och ofrivilligt. En annan grupp med trängande behov av en bostad som riskerar att förlora sina platser i bostadskön är ungdomarna. Tre aktiva insatser om året krävas för at behålla sin plats i kön, man kan tycka att det är en enkel sak att uppfylla, men med tanke på ungdomars ibland bristande kunskaper om samhället och ansvartagande över tid är det lätt att missa en av dessa insatser och då blir man diskvalificerad från sin rätt till bostad. Givetvis kan de ställa sig i kön igen men hamnar då sist.

Systemet påminner om det amerikanska valsystemet där man aktivt måste gå och registrera sig för att få rösta. Där ses det inte som en samhällelig rättighet som samhället värnar utan ansvaret läggs över på den enskilde. Likdant med det amerikanska arbetslöshetsystemet, arbetslös registreras man bara som om man går och aktivt anmäler sig som arbetslös och det måste göras varje vecka. Följden i USA har blivit att valdeltagandet är mycket lågt och att de arbetslöshetssiffror som presenteras är mycket mindre än vad de i verkligheten är. I USA räknas man heller inte som arbetslös om man arbetat en timme.

Borgarnas förslag om att avgiftsbelägga bostadskön i Växjö fyller samma syfte som det amerikanska systemet. Det handlar om att göra det svårare för medborgarna att värna sina demokratiska rättigheter (rätten till bostad är ju som bekant en av de 30 mänskliga rättigheterna enligt FN), det handlar om att dölja det verkliga behovet av bostäder, det handlar om att ytterligare marknadsanpassa bostadsmarknaden och det handlar om att flytta över ansvar från samhället till den enskilde.

Vi i Kommunistiska partiet förordar en helt annan väg fram, vi hävdar samhällets ansvar, lika för alla. Växjö kommun borde bygga fler hyreslägenheter, man bör stoppa omvandligen av hyresrätter till bostadsrätter och man måste förenkla för kommuninvånarna att få en bra och rimlig bostad, då kan man inte införa avgifter i systemet. Staten borde göra kraftiga investeringar för att få bort bostadsbristen, lär av 1960-talets miljonprogram då bl.a. pengar från pensionsfonderna avändes till att bygga bort bostadsbristen och bostadsnöden. Dessa lägenheter är idag i stort behov av att renoveras, hit borde de pengar som ROT- och RUT-bidragen utgör gå i stället. För att möjliggöra denna typ av investeringar måste även samhället ansvar för pensionerna återställas, våra pensionspengar skall inte spelas bort på börsen i ett individuellt lotteri, utan de borde fonderas i samhällsnyttiga fonder, möjliga att använda till samhälleliga kollektiva investeringar. Vi vill befria bostadspolitiken från marknaden!

 • Author:
 • Filed under:

ROT och RUT inbjuder till fusk

 • mars 27, 2011 11:57

Återigen nås vi av beskedet att företagare i Växjö fuskat med ROT- och RUT-avdrag. Denna gång ett företag i byggbranschen som lurat till sig skattepengar på 1,2 miljoner. Hela system med ROT och RUT inbjuder till mygel när enskilda företagare smyghöjer priserna samtidigt som kontrollerna är få. Det är bra att Skatteverket följer upp dessa avdrag, men med tanke på alla rapporter om fusk, mygel och bluffakturor borde alla avdrag inom denna bransch granskas.

Borgarna motiverade dessa skattesubventioner med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till den offentliga sektorn eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist system där även hyresrätten hade omfattats. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte få skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar.

RUT innebär att välbärgade får möjlighet att köpa skattesubventionerad hemhjälp medan fattigpensionären vackert får vänta på en kommunal hemtjänst som kommer alltmer sällan och som stannar allt färre timmar till följd av de senaste årens nedskärningar.

Vi säger att de rika gärna får köpa privat hemservice på den fria marknad de hyllar i alla andra sammanhang. Men de måste betala själva. Samhället har ett mycket stort behov av en god service och välutbyggd, därför måste man satsa på den offentliga sektorn. Kommuner och landsting måste satsa resurser i stället för att skära ned och man måste satsa på lönerna.

Vår slutsats är att RUT måste avskaffas och ROT måste omvandlas till att även omfatta hyresrätten samt att kontrollen av de företagare som är verksamma inom denna bransch måste granskas hårdare. 

 

 

 • Author:
 • Filed under:

RUT inbjuder till fusk och gynnar bara de rika!

 • februari 18, 2011 08:18

I takt med att Skatteverket nu gör olika stickprov hittas allt fler företag som bluffat med ROT- och RUT-avdragen. Dessa avdrag är i själva verket bidrag till de som har en god ekonomi. Så är det också de allra rikaste som är dem som mest använder sig av detta s.k. ”avdrag”. Vari ligger rimligheten att vi som skattebetalare via statskassan ska gynna de som äger sina hus eller de som har råd att betala för att någon annan ska städa åt dem? Detta samtidigt som man skär ned på den kommunala servicen och låter åldringar vänta allt längre på att hemtjänsten ska komma.

Nu nås vi av nyheten att ett städföretag i Växjö försök lura till sig skattesubvensioner för mer än 200 000 via falska RUT-avdrag . Girigheten vet inga gränser och tyvärr är vi övertygande om att detta inte är en engångsföreteelse utan snarare att det är ett utbrett fusk som försigår med RUT- och ROT-avdrag. Borgarna motiverade dessa bidrag med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till de offentliga sektorn för att skapa fler händer i vården och omsorgen; eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist systen som är lika för alla och där även hyresrätten hande omfattats av detta bidrag. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte så skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar. Och hur var det med att göra svarta jobb vita? ROT och RUT verkar snarare bidra till mer kriminalitet där sockrade fakturor och rena bluffnotor tillhör vardagen.

Vi säger att Skatteverket måste granska dessa avdrag och företag mycket hårdare och vi säger framförallt att det orimliga systemet med ROT och RUT måste avskaffas. Konkret handlar det om att ta bort RUT-avdraget samt omvandla ROT-avdraget till att gälla alla typer av bostäder där hyresrätten måste ges förtur eftersom renoveringsbehovet i t.ex. miljonprogramsområdena är omfattande.

Vilket framtid vill vi se? En solidarisk gemenskap där behoven sätts i centrum eller en indiviualistisk roffarmentalitet där den egna vinsten är vägledande för livet?

 • Author:
 • Filed under:

Nytt nummer av Utanför Systemet

 • april 3, 2010 09:45

Årets andra nummer av Utanför Systemet är här – skriv upp dig för en gratis prenumeration på vår hemsida. I nyhetsbrevet nr 2 – 2010 kan man bl.a. läsa om hur man nu säljer ut allmännyttan i Växjö och hur Vänsterpartiet i vår kommun är för det s.k. RUT-avdraget. Ett avdrag som inte är ett avdrag utan ett statligt bidrag till dem som har råd att köpa egen privat hemhjälp, detta samtidigt som man t.ex. rustat ned hemtjänsten. Vi  i Kommunistiska partiet är för kollektiva och gemensamma lösningar framför de privata och enskilda och därför är vi emot RUT-avdraget. De rika får gärna köpa privat hemhjälp, men då ska de göra det på den öppna och ”fria” marknaden, som de i alla andra sammanhang hyllar.  Vi säger inga pigor till överklassen – låt dem själva städa dassen!

 • Author:
 • Filed under: