You are currently browsing all posts tagged with 'profit'.

Första friskoleoffret i Växjö

  • oktober 16, 2011 00:54

Så nås vi då av det besked som vi sedan länge förutspått, att en gymnasieskola i Växjö tvingas slå igen. Att det är en friskola som nu går under i konkurrensen förvånar ingen och att det är just Tegnérgymnasiet var väntat då detta har varit den minska friskolan i kommunen. På skolans tre program går endast 69 elever, varav det nu i höst blott startade 11 nya elever.
Växjö kommun är en av landets allra friskoletätaste kommuner på gymnasiesiden. Förutom de tre kommunala gymnasieskolorna trängs här åtta friskolor och fler är på väg, så sent som förra veckan beviljades Plusgymnasiet AB tillstånd för att få starta ett samhällsvetenskapligt program i Växjö; alltså exakt samma sorts utbildning som Tegnérgymnasiet erbjuder och inte får ihop elever till! I nuläget erbjuder sex gymnasieskolor i Växjö ett samhällsprogram och Plusgymnasiet ämnar starta ytterligare ett samt att fler ansökningar från fler skolor finns. Orsaken är inte svår att förstå, det handlar om att samhällsprogrammet är gymnasieskolans biligaste program och därmed det program man kan göra mest profit på. Man har inga stora utgifter för förbrukningsvaror i form av material (t.ex. tyg, matvaror, byggmaterial) eller behov av labbsalar och kemikalier. Mycket av samhällsprogrammets undervisning sker i storklass i ”vanliga” ämnen och med ett stort inslag av katederundervisning där undervisningen oftast kan bedrivas i storgrupp. Här finns ytterligare en vinst att göra för den profithugade, nämligen att låta eleverna bedriva en del av undervisningen på egen hand utan tillsyn av en lärare. Något som besparar skolan stora summor då kostnaderna för lärare kan minimeras. Det är detta som sker i stor omfattning på Växjö Fria, där majoriteten av elevernas skoltid utförs i s.k. studiebås utan närvaro av lärare. I flera år har denna skola kunnat plocka ut 5-7 miljoner kr om året i vinst, men de två senaste åren har det gått knackigare. År 2009 gjorde skolan en förlust på 14 miljoner och förra året ordnades en vinst på drygt 200 000 kr.

Att Tegnérgymnasiet nu ser ut att få slå igen verksamheten visar på det orimliga och ohållbara i friskolereformen. Utbildningen ska handla om kunskap, inte om största möjliga vinst. Växjö kommun har inte plats för alla dessa konkurrerande skolor och vi har absolut inte plats för det nya Plusgymnasiet. Skoldrift är något som enbart ska skötas av det offentliga, därför kräver vi expropriering av kommunens alla friskolor!

  • Author:
  • Filed under:

Satsa på kollektivtrafiken – framtidens transportmedel!

  • juli 1, 2011 11:58

Det är glädjande att vi idag kan läsa om ett ökat kollektivt åkande i Kronoberg. Det är bra för miljön, för säkerheten och för hela vår livsstil. Ökning i Kronobergs län var förra året 17,8% och det visar på ett behov och ett intresse för det kollektiva åkandet. Dock måste denna ökning sättas i relation till varför den ökar och hur det har sett ut tidigare. Det kollektiva åkandet i Sverige i allmänhet och i Kronoberg i synnerhet är alldeles för lågt. För Kronobergs del handlar det om att kollektivtrafiken varit eftersatt där passagerarna fått uppleva en tidtabell som inte är anpassad till behovet, bristande underhåll av bussarna och ett så pressat tidsschema att chaufförerna inte kunnat utföra sitt arbete på bästa sätt. Till detta kommer  det förkastliga förfarandet med upphandlingarna av kollektivtrafiken på den privata marknaden. Här finns ingen långsiktighet eller kontinuitet, endast  högsta möjliga profit till lägsta möjliga kostnad.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat med frågorna om kollektivtrafiken. Den senaste tiden har vi med avsmak kunnat följa turerna kring Öresundstågen och det konkursmässiga DSB First, som visar på faran med de ständiga avregleringarna och utförsäljningarna. Vi hävdar att det endast kan vara samhället som ansvarar för och därmed driver de samhällsnyttiga funktionerna så som persontransporterna. I de senaste valen har vi fört fram kravet på gratis bussresor i Växjö kommun, en reform som bör ske i två steg; först via kraftigt sänkta taxor för att på sikt göra resandet här helt gratis. Denna reform innebär även en total översyn av tidtabell, busspark, linjesträckningar samt chaufförernas villkor.  Sverige, Kronoberg och Växjö måste satsa resurser på kollektivtrafiken, för det är framtidens transportmedel!

  • Author:
  • Filed under:

Profitörer på omsorg – nej tack!

  • oktober 28, 2010 15:58

Privatiseringarna av det gemensamma i Växjö fortsätter. Denna gång är det Nova Internat som säljs till ägarna av Växjö Fria. Växjös mest ökända skolkapitalister ger sig nu alltså in i omsorgsbranchen. Claes Bromander och Thomas Demvard har tillskansat sig stora pengar genom att driva Växjö Fria gymnasium på ett sätt där eleverna den mesta tiden arbetar på egen hand utan lärarledda lektioner. På detta sätt har Bromander och Denward kunnat plocka ut miljoner kronor av kommunens skattepengar i vinst åt sig själva.

Nu har uppenbarligen turen kommit till dem som är i behov av vård. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som Aspergers syndrom, ska nu ”tas om hand” av dessa profitörer som främst ser till pengar före behov. Att man inte vill uppge hur mycket man betalat för boendet är uppseendeväckande, inte minst eftersom säljarna i VoB Syd bl.a. ägs av VoB Kronoberg och därmed indirekt av kommunerna i Kronoberg.

Vår inställning är klar; man ska inte kunna tjäna pengar på människors behov av vård och kunskap. Stoppa utvecklingen, det är endast det gemensamma som kan garantera alla medborgare lika rätt till vård, skola och omsorg. Utveckla den kommunala servicen istället för att avveckla den!

  • Author:
  • Filed under: