Även i 2015 års Pridetåg i Växjö deltog vi i Kommunistiska Partiet. För oss kommunister är det självklart att alla former av diskriminering måste bekämpas. I vårt partiprogram skriver vi följande: I kampen för sexuellt likaberättigande framhåller Kommunistiska Partiet grundsynen att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Partiet motsätter sig all diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning.

Frågan om sexuellt likaberättigande är en politiskt ny fråga som förts upp på dagordningen först de senaste decennierna. Utvecklingen har gått snabbt och folks attityder har börjat att förändras. Så sent som 1979 ansåg Myndighetssverige att homosexualitet var en sjukdom. Det var året då Socialstyrelsen tog bort begreppet homosexualitet som en diagnos. 1995 trädde partnerskapslagen i kraft och 1999 fick vi en lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Transvestism var av Socialstyrelsen klassad som en sjukdom fram 2009 och samma år blev det lagligt att ingå samkönade äktenskap.

Som framgår av urvalet ovan har diskrimineringen av olika former av sexuell läggning funnits mycket långt fram i vår närtid och så har det sett ut i hela världen. En eftersläpning i utvecklingen ser vi idag i konservativa och religiösa länder.

Mot denna bakgrund är det mycket glädjande att så många som kanske 7000 personer tågade i lördagens Pridetåg i Växjö (vi vet dock inte varifrån denna siffra kommer, mer än att det är den som nämns i media. Men vem som har räknat och hur vet vi inte, så det kan vara en grovt uppskattad siffra, men många var vi i alla fall som gick i tåget.). Mycket finns kvar att göra och det är viktigt att de formella rättigheterna även blir en naturlig del i alla människors vardag, men alltjämt hånas och förtrycks människor p.g.a. sin sexuella läggning. Fördomar försvinner inte för att lagar ändras.

Detta märks tydligt i Smålandspostens rapportering från årets Pridetåg. Man uppmärksammar att vi i Kommunistiska Partiet deltar i tåget med orden: ”Ett udda inslag längst bak i paraden var några vajande flaggor med hammaren och skäran från Kommunistiska partiet. Kommunismen har en historia som knappast handlar om mångfald och accepterande av homosexualitet och oliktänkande. Sedan låter man Joel Sandström från vår partiavdelning få yttra sig i korta ordalag.

SMP:s reporter förlöjligar här sig själv och därmed tidningen genom att i en manifestation för mångfald vilja exkludera några av deltagarna. Ett udda inslag i paraden är väl mer de etablerade partierna S och M som så länge hållit fast vid vår förlegade lagstiftning i dessa frågor. De om några har ju suttit vid lagstiftningsmakten och hade kunnat ändra våra lagar mycket tidigare. De Prideparader vi sett i Sverige och övriga världen de senaste åren har tillkommit som en reaktion på det förlegade synsätt på människors sexualitet som bl.a. präglat det västerländska samhället. I land efter land har liberala, konservativa och socialdemokratiska partier styrt och det utifrån egna skapade lagar där de diskriminerat människor bl.a. för deras sexuella läggning. Att många av dessa partier nu ändrat uppfattning och dragit lärdom av historien är bra. Det är mot dessa SMP borde rikta sina frågor, inte mot de vänstermänniskor som i många fall gått i bräschen för frågan om sexuellt likaberättigande.

Det är också uppenbart att SMP:s reporter inte har koll på hur dessa frågor har utvecklats historiskt eller vad vårt parti anser i dessa frågor. Därför vill vi här påminna om vad vi skrev för ett år sedan inför Pridetåget 2014:

På den politiska skalan är det historiskt sett människor till vänster i politiken som drivit frågorna om sexuellt likaberättigande för olika grupper. Idag har denna kamp burit frukt och är ofta ett naturligt inslag även för partier till höger i politiken. Detta är bra och utgör en viktig förutsättning för att kunna förändra synsätt och fördomar som ligger djupt rotade i samhället. Alla har dock inte kommit lika långt i dessa frågor. SD och KD är två partier i Sverige som är fastcementerade i historiskt förlegade värderingar på detta område (vilket även gäller fler områden…).

Samtidigt som det finns en stor och bred politisk enighet i samhället om de frågor som Pride-veckan väcker måste man ändå framhålla att det är skillnad på ord och handling. Förändringen går långsamt och verklig förändring kan inte ske inom ramen för det samhälle vi har idag, ett samhälle byggt på kristna värderingar, kungamaktens allenarådande och kapitalismens vinstbegär. Vi behöver bryta ned alla former av förtryck och ersätta alla strukturer av över- och underordning med ett solidariskt samhälle, där varje individ ges möjlighet att fritt utvecklas efter egna färdigheter och intressen. Därför måste kampen för sexuellt likaberättigande förenas med kampen för socialismen, som inte tillåter ekonomisk vinning på förtryck och underordning, vilket skapar förutsättningar för att genom målmedveten och långvarig kamp utplåna alla rester av klassmässigt, patriarkalt, sexuellt, rasistiskt och annat förtryck. För att kampen ska lyckas krävs en social och kulturell revolution som sträcker sig över generationer.

Kamp mot förtryck och för förändring kräver att människor engagerar sig. Det ser vi nu människor i Växjö göra under Prideveckan. Detta är mycket glädjande!