You are currently browsing all posts tagged with 'överskott'.

Till skolan finns inga pengar – Keynesianism behövs säger vi!

  • februari 24, 2013 20:34

Vi har i flera år skrivit här om det skriandet behovet av att renovera Lillestadskolan. Under andra halvan av förra året såg det äntligen ut att börja hända något men nu har de ansvariga politikerna dragit i bromsen och skjutit upp renoveringarna.
Lillestadskolans kök är utdömt och har inte fått hantera livsmedel (!) men tillfälliga åtgärder har gjort att mat nu får lagas där. Trots de uppenbara bristerna är de inte tillräckliga för de ansvariga politikerna att agera för man anser att ”köket vid Lillestad­skolan kan fungera under ytterligare några år”.

Växjö kommun har i flera år gått med rejeläla överskott. Då har man vägrat att använda överskotten till investeringar med hänvisningar till att pengarna ska sparas till sämre tider. Nu när Växjö kommun gör ett underskott vägrar man investera med hänvisning till att man måste spara. Detta moment 22-resonemang måste beskrivas som schitzofrent, för när i herrans namn menar politikerna i Växjö att man ska investera?
I så väl goda som dåliga tider skär man ned på skolan och omsorgen men man satsar pengar på annat, inte minst på idrottarenor och generösa driftsbidrag till dessa arenor. Vi är för att man satsar på idrotten i kommunen, det är viktigt och nödvändigt, men det får inte ske på bekostnad av att annan samhällsservice förfaller.

Skola, vård och omsorg kostar pengar och måste så få göra. En av de saker som kostar pengar här är lokalerna. Dessa lokaler måste underhållas annars är det kapitalförstörelse. Dessutom äventyrar man hälsan hos dem som arbetar och visatas i lokalerna om inget görs.
Växjö kommun måste här agera långsiktigt och förnuftigt, men måste använda sig av beprövad nationalekonomisk teori nämligen Keynesianism. I sämre tider måste samhället ta sitt ansvar och satsa på samhällsnyttiga investeringar för att få fart på hjulen och upprätthålla efterfrågan. Genom att sätta i gång med planerade byggen i stället för att skjuta upp dem stimuleras ekonomin. Folk får arbeten och såväl konsumtion som skatteintäkter bibehållas och kan till och med ökas.

Lillestadskolans renovering kan inte vänta, den måste starta omgående!
Likaså måste kommunen satsa på andra verksamhetsområden, framförallt på byggande av kommunla hyrelägenheter för att få bukt med bostadsbristen i kommunen. Varför finns det miljoner till en ny entré på kommunhuset men inga pengar till Lillestadskolan och deras elever? Vi vet att det inte handlar om pengar, för de finns, utan det handlar om politiska prioriteringar. Vilka sådana som gör i Bo Frankland är uppenbart!

  • Author:
  • Filed under:

Överskott i grundskolan – men Växjö sjunker på rankinglistan!

  • februari 26, 2011 15:42

Skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö gick förra året med 24 miljoner kronor i överskott. Frågan är varför? Det är allmänt känt att skolorna i Växjö är satta på undantag, i alla fall ekonomiskt. Lärartätheten har blivit allt sämre, tillgången till skolhälsovård, elevstödjare och kuratorer har försämrats och renoveringsbehoven i flertalet av de kommunala skolorna är mycket stort. Det är mot denna bakgrund förra årets överskott ska ses. Politikerna i nämnden och tjänstemännen på förvaltningen har pressat sina rektorer att hålla inne med satsningar, t.ex. så kallar man idag sällan in vikarier. Och som vanligt blir det eleverna som får lida. De 24 överblivna miljonerna handlar alltså om resurser som man tagit bort från barnen och som därför ger dem en sämre undervisning och utbildning.

Den förda politikens resultat märks nu i statistiken. I veckan kom den senaste skolrankingen från Lärarnas Riksförbund och i den sjunker Växjö kommun 20 platser och rankas numer först på 103:e plats i Sverige över de bästa skolkommunerna. Detta är en utveckling som måste brytas! Kommunen, i form av politiker och tjänstemän, kan inte se eleverna som en belastning eller en kostnad som man ska spara in på. Vi kommer alla i förlängningen att tjäna på att man satsar på skolan och därmed får en välutbildad befolkning. Vi i Kommunistiska Partiet säger att man i Växjö måste satsa pengarna på att öka lärartätheten, minska gruppstorlekarna, ge mer resurser till de elever som är i behov av extra stöd, att läromedlen är färska, uppdaterade och fräscha samt inte minst att skolans lokaler är på topp. Då kanske vi kan få se Växjö betydligt högre upp på skolrankingslistan i framtiden!

  • Author:
  • Filed under:

Använd överskottet till kommunala satsningar!

  • februari 5, 2011 21:17

Återigen nås vi av nyheten att Växjö kommun gör ett stort ekonomiskt överskott. Återigen upprepar vi att det är bra att kommunen har goda finanser, men återigen tvingas vi konstatera att orsaken till kommunens överskott är snålhet och en lömsk ideologisk politik. Bakom de goda siffrorna döljer sig en allt mer ansträngd och beskuren kommunal verksamhet. Trots att Växjö kommun för sjätte året i rad gör ett överskott skär man ned på resurserna ut till verksamhet. Så kommer t.ex. gymnasienämnden att minska budgeten till våra kommunala skolor med 2,6 miljoner för kommande år. Detta samtidigt som denna nämnd går två miljoner back i år. Tekniska nämnden går back och likaså nämnden för arbete och välfärd. Behoven inom skola, vård och omsorg är mycket stora i vår kommun, men i stället för att skjuta till pengar från de 591 miljoner som finns i kommunens kassakista så vill borgaralliansen med Bo Frank (M) i spetsen hellre sänka skatten än säkra den kommunala verksamheten.

Kommunens överskott är inbetalda pengar från kommuninvånarna och de ska därför användas till kommuninvånarnas bästa. Pengarna ska inte läggas på hög eller motivera skattesänkingar utan de ska användas för att komma alla till del. Vi säger att den kommunala verksamheten måste få de resurser som behövs för att täcka behoven. Det gemensammas bästa är viktigare än skattesänkning för de som redan har. Bo Frank och hans alliansbröder försöker göra sig populära genom skattesänkningar men samtidigt missköter man sitt uppdrag och utholkar den kommunala välfärden. Satsa på det gemensamma säger vi kommunister!

  • Author:
  • Filed under: