I Växjö har en strid blåst upp om en liten kulle. I mitt Norremarks industriområde ligger Norremarksåsen, en rest från inlandsisens dagar. Denna ås vill nu borgarna i Växjö kommun ta bort för att ge plats åt fler affärer och industrier. Åsen fyller ingen större funktion, vare sig geologiskt eller som rekreationsområde utan frågan har ett symbolvärde – ska området se helt platt ut eller ska man värna en kuperad och varierad terräng?

Vi i Kommunistiska partiet har inga större synpunkter i denna fråga, men vi har stor respekt för dem som engagerat sig och ser till små värden före kommunledningens ”bulldozeragerande”. Vi kan förstå att man ifrågasätter detta beslut när det finns många andra områden som man både borde och kunde exploatera innan man ger sig på denna ås. Vad vi däremot har större synpunkter på är kommunledningens totala respektlöshet för den demokratiska processen. Beslutet har tagits av byggnadsnämnden och dess ordförande Nils Fransson (FP). Men många anser att denna fråga borde avgöras av kommunfullmäktige och vi kan inte annat än hålla med. Beslut som påverkar många och är av principiell natur ska tas av folkvalda församlingar, inte av nämnder som partierna själva utsett och i vilka det ofta sitter personer som är helt okända för väljarkåren. Om fler beslut och fler frågor kom upp till debatt och allmänhetens kännedom skulle vi få bättre förankrade beslut och en mer vitaliserad demokrati. De obekväma besluten ska man inte kunna föra bort från dagordningen genom att enbart behandla dem i nämnder, eller ta dem på möten precis innan sommaren när många t.ex. är bortresta (vilket vi tyvärr fått erfara i Växjö många gånger på senare år). Våra borgerliga politiker har mycket kvar att lära när det handlar om demokrati och folkinflytande!