You are currently browsing all posts tagged with 'kollektivtrafik'.

Succé för gratis bussresor, nu bör försöket permanentas

 • augusti 20, 2018 17:48

Under sommaren har länets högstadie- och gymnasieelever kunnat åka gratis på bussarna med det s.k. sommarkortet. Resultat har blivit en rejäl ökning av antalet bussresor, vilket gjort att de ansvariga tjänstemännen på regionen talar om en succé.

Projektet har möjliggjorts genom extra statliga anslag och föga förvånande har de borgerliga partierna motsatt sig dessa gratis resor. För dem handlar det om att värna individualismen och bilåkande till förfång för bl.a. miljön.

Men det räcker inte att erbjuda en grupp gratis kollektivtrafik under tre månader. Vi borde införa gratis kollektivtrafik året runt och det för alla. Det handlar helt enkelt om vilken typ av samhälle vi vill se och hur vi ska hushålla med jordens ändliga resurser på bästa sätt. Ska vi bygga en stad och en region som bygger på bilåkande eller ska vi bygga en framtid på kollektiva transporter. För oss i Kommunistiska Partiet är valet självklart, vi måste bygga ut kollektivtrafiken och göra den tillgänglig för alla. Om inte annat så för miljöns skull.

Detta ska inte uppfattas som att vi vill förbjuda biltrafik. Bilen kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt transportmedel, inte minst på landsbygden. Många arbeten kräver dessutom tillgång till bil och för att kunna få en anställning är körkort i många fall ett krav; därför driver vi även att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieskolan.

Men inne i städerna måste vi skapa hållbara alternativ till bilåkandet. Samhällsservicen måste också planeras så att man inte blir beroende av transporter. Stora köpcentrum utanför staden dit alla förväntas köra är ett problem. Dessa anonyma centra avfolkar våra stadskärnor och gör dem till tråkiga och livlösa platser där den småskaliga handeln konkurreras ut och de stora handelskedjorna likriktar utbudet. Med gratis kollektivtrafik kommer Växjö city återigen att leva upp.

Gratis kollektivtrafik bidrar även till att bryta isoleringen hos alla dem som inte råd med en bil, eller de dyra bussbiljetterna för den delen. För pensionärer och andra mindre resursstarka grupper är detta en viktig jämlikhetsreform. Försöket med gratis kollektivtrafik till ungdomarna visar att häri ligger framtiden, så gör kollektivtrafiken i Växjö och Kronoberg gratis, för alla, året om!

 

Satsa på kollektivtrafiken – framtidens transportmedel!

 • juli 1, 2011 11:58

Det är glädjande att vi idag kan läsa om ett ökat kollektivt åkande i Kronoberg. Det är bra för miljön, för säkerheten och för hela vår livsstil. Ökning i Kronobergs län var förra året 17,8% och det visar på ett behov och ett intresse för det kollektiva åkandet. Dock måste denna ökning sättas i relation till varför den ökar och hur det har sett ut tidigare. Det kollektiva åkandet i Sverige i allmänhet och i Kronoberg i synnerhet är alldeles för lågt. För Kronobergs del handlar det om att kollektivtrafiken varit eftersatt där passagerarna fått uppleva en tidtabell som inte är anpassad till behovet, bristande underhåll av bussarna och ett så pressat tidsschema att chaufförerna inte kunnat utföra sitt arbete på bästa sätt. Till detta kommer  det förkastliga förfarandet med upphandlingarna av kollektivtrafiken på den privata marknaden. Här finns ingen långsiktighet eller kontinuitet, endast  högsta möjliga profit till lägsta möjliga kostnad.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat med frågorna om kollektivtrafiken. Den senaste tiden har vi med avsmak kunnat följa turerna kring Öresundstågen och det konkursmässiga DSB First, som visar på faran med de ständiga avregleringarna och utförsäljningarna. Vi hävdar att det endast kan vara samhället som ansvarar för och därmed driver de samhällsnyttiga funktionerna så som persontransporterna. I de senaste valen har vi fört fram kravet på gratis bussresor i Växjö kommun, en reform som bör ske i två steg; först via kraftigt sänkta taxor för att på sikt göra resandet här helt gratis. Denna reform innebär även en total översyn av tidtabell, busspark, linjesträckningar samt chaufförernas villkor.  Sverige, Kronoberg och Växjö måste satsa resurser på kollektivtrafiken, för det är framtidens transportmedel!

 • Author:
 • Filed under:

Kollektivtrafik – inget för moderaterna!

 • april 24, 2011 22:28

Växjö kommun, anförda av moderaterna, backar nu från sin ambition om att satsa på kollektivtrafiken. Målet var satt till en 50-procentig ökning av det kollektiva åkandet fram till 2020. Men Bo Frank och Roland Gustbée trycker nu på bromsen och som vanligt hävdar de att det skulle kosta för mycket. Men att stirra sig blind på en prislapp utan att se till vad man får för denna kostnad är helt galet. Ett ökat kollektivt åkande är framförallt en stor och viktig vinst för vår miljö, men även en viktig säkerhetsaspekt. Nästa år beräknas Växjö kommun betala 53,4 miljoner för kollektivtrafiken, vilket är ganska precis en tiondel av den summa som kommunen gått i borgen för de nya arenabyggena i Arenastaden! Dessa arenor är viktiga för vår kommun, men de utgör samtidigt ett högriskprojekt för skattebetalarna som kan få stå för notan om Växjö Lakers och Östers IF inte sköter sina affärer på ett bra sätt, något som vi tyvärr har bittra erfarenheter av att de inte gjort tidigare. Finns det en halvmiljard till arenabyggena så finns det pengar för att satsa på kollektivtrafiken!

Om kommunen valde att satsa på bussresandet skulle den extra kostnaden kanske snart visa sig vara en vinstlott. Idag är många bussar nedslita, turlistan är inte anpassad till behovet och taxorna är för höga. Vi kan inte vänta med att ställa om från vårt individualistiska levnadssätt till ett mer kollektivt levnadssätt; miljöproblemen kan inte skjutas på framtiden utan man måste börja agera nu. Vi i Kommunistiska partiet har länge drivit kraven på en utökad kollektivtrafik och för att man ska sänka taxorna för att på sikt göra bussåkandet helt gratis. Vi kommer även fortsättningsvis driva dessa frågor och du är välkommen att delta i detta viktiga arbete. Ett första steg kan vara att demonstrera på 1 maj – här i Växjö samlas vi på Vattentorget kl 15.00. Då demonstrerar vi för en annan värld, en värld med ett kollektivt synsätt där vi ser till människornas behov framför att se dem som kostnader. Vi sätter solidaritet och rättvisa framför individualism, egoism och profitbegär. Välkommen att delta!

 • Author:
 • Filed under:

Snålt att säga nej till gratis bussresor!

 • februari 2, 2011 14:49

Vi har tidigare i denna blogg kommenterat sossarnas utspel om att skolelever i Växjö ska få gratis bussresor (101026). Nu har deras förslag behandlats av kommunstyrelse och nämnder. Föga förvånande säger borgarna nej till denna satsning. För dyrt är det enda skäl man anför för att vara emot denna reform. Motståndet mot gratis bussresor i Växjö kommun har en ideologisk grund – det handlar om vilken typ av samhälle vi vill se, ett individualistiskt eller ett kollektivt. Borgarna i Växjö gynnar hellre privatbilismen och privatkapitalet genom vägprojekt och en kollektivtrafik utlämnad på entreprenad. Sossarna har svårt att orientera sig i denna trafik och lanserade därför en halvmesyr till motförslag där man endast vill göra bussresandet gratis för ungdomar. Vi för vår del vill se en kraftig satsning på kollektivtrafiken. Därför arbetar vi för att all kollektivtrafik i Växjö kommun ska vara gratis. För alla.

Visst finns det problem med en sådan reform. Och därför förordar vi i Kommunistiska partiet att denna reform genomförs i flera steg. Genom att först kraftigt sänka priserna för att sedan kunna göra taxan helt avgiftsfri. Men problemen är inte oöverstigliga. Tvärtom, för gratis kollektivtrafik i kommunen skulle medföra att fler chaufförer skulle behöva anställas, fler bussar köpas in, turlistorna ses över samt underhållet förbättras. Men detta vore ju förändringar som skulle gagna kommuninvånarna, även de som inte åker buss. Så skulle trafiksituationen förbättras, miljön gynnas och allt talar för att olyckorna skulle bli färre. Detta är saker som inte kan mätas i pengar, men så långt tänker tyvärr inte våra borgerliga politiker.

 • Author:
 • Filed under:

Gratis buss för några – ett steg i rätt riktning

 • oktober 26, 2010 21:47

Sossarna i Växjö försöker nu vinna tillbaka lite av det inflytande man tappade i valet genom att komma med förslag som ska attrahera ungdomar. Man vill att alla skolelever i Växjö ska få gratis busskort. Kommunistiska partiet tycker att bussresandet ska vara gratis, men varför väljer sossarna att gynna en grupp i stället för att låta alla få del av denna reform? Kommunistiska partiet i Växjö har i många år drvit frågan om gratis kollektivtrafik i kommunen. Skälen är flera, dels miljömässiga och dels samhällsekonomiska, men även säkerhetsmässiga och framförallt för att man då sätter det kollektiva framför det individuella. Sossarnas argument för att här enbart gynna en grupp är minst sagt krystade. Enligt S handlar det om valfrihet och en rättvisare tillgång till kultur- och fritidsaktiviter. Det luktar populism lång väg om detta utspel, men samtidigt är det ett steg i rätt riktning eftersom kollektivtrafiken måste utvecklas i vår kommun.

Förra senhösten gjordes ett tvådagarsförsök med gratis kollektivtrafik i Växjö. Detta försök slog mycket väl ut och visade att behovet av billigare kollektivtrafik är mycket stort. Vi säger att Växjö borde ta ett helhetsgrepp över bussresandet i kommunen, sänk priserna rejält för att på sikt göra det helt gratis för alla. Det vore något för ”Europas grönaste stad”.