You are currently browsing all posts tagged with 'Hyreslägenheter'.

Bedrägeri när kommunala lägenheter säljs ut – vi kräver en folkomröstning

 • januari 16, 2016 23:20

Då kom nästa attack på den kommunala verksamheten från de borgerliga i Växjö. Den blågröna majoriteten tänker sälja ut 2069 av Växjö kommuns lägenheter. Det är bara tre år sedan borgarna senast försökte sälja ut kommunala lägenheter, trots omfattande protester från hyresgästerna. Den gången stoppades de av en av sina egna som insåg att man inte kan bete sig hur som helst mot väljarna. Den här gången har man samlat styrkorna genom att locka med Miljöpartiet; mot att få lite inflytande har detta parti nu pantsatt sin heder och bytt sida. MP är nu för att sälja ut vår gemensamma egendom. Från att ha varit principiellt mot utförsäljning är man nu principiellt för utförsäljning. Snacka om ett principlöst parti!

Med Miljöpartiets hjälp vill borgarna sälja ut dubbelt så många lägenheter som för tre år sedan. 2069 lägenheter motsvarar en femtedel av Växjöbostäders innehav. Affären är således gigantisk och de hoppas få in över en miljard kronor på försäljningen. Pengarna vill man använda till att betala av amorteringar på kommunens lån, som uppgår till 7,5 miljarder kr samt att man föra över 100 miljoner kr till skolbudgeten för nästa år. Det är inget fel på att tillföra skolan mer pengar, men det blir fel när det handlar om en engångssumma och det är definitivt fel att ta pengar från försäljning av gemensam kollektiv egendom. Erfarenheterna visar dessutom att kommunen ofta säljer till underpriser och därmed förskingrar man våra gemensamma tillgångar, exemplen med alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter förskräcker. Växjö kommun har heller inte frågat berörda hyresgäster vad de tycker om att tvingas byta från den stabila allmännyttan till osäkra privata bostadskapitalister, vars huvudsyfte är att tjäna pengar på hyresgästerna.

Över hälften av lägenheterna som ska säljas ut finns på Teleborg. Flertalet av lägenheterna är i behov av renovering och här tar Växjö kommun smitvägen ut för att komma undan sitt ansvar att underhålla och renovera dessa lägenheter. Vad de nya privata hyresvärdarna kräver för kompensation av hyresgästerna när de renoverat lägenheterna bör man känna stor oro inför, alternativt att de nya hyresvärdarna tänker spara in på underhållet och vansköter dem. Vi vill inte måla fan på väggen men vi känner alla till borgerlighetens strävan efter att införa en mer segregerad bostadsmarknad i vårt land där man vill slå sönder allmännyttan och införa marknadshyror. En försämrad allmännytta polariserar samhället ytterligare och öppnar upp för ett bostädernas A- och B-lag. Redan idag råder en stor orättvisa på bostadsmarknaden, där bostadsbrist, segregation, ROT-avdrag och vinstmaximering har gjort människors självklara rätt till en bostad till en kassako för det privata kapitalet.

Vi i Kommunistiska Partiet säger definitivt nej till denna utförsäljning och vi manar alla kommuninvånare till ett aktivt motstånd mot utförsäljningen. Om de borgerliga driver igenom sina planer måste Växjö kommun höra med de berörda hyresgästerna om de vill få en ny privat hyresvärd och de som inte vill det måste erbjudas ett likvärdigt boende inom allmännyttan.

Att göra en brandkårsutryckning för att tillfoga skolan mer pengar med hjälp av engångssummor håller inte utan man måste skapa en långsiktig lösning där skolan tillförs de resurser de behöver, en första del av dessa pengar skall tas från politikerna själva. Politikerlönerna i vår kommun bör sänkas till en genomsnittlig kommunal lön och de miljoner man betalar ut i bidrag till avdankande f.d. politiker måste omedelbart stoppas.

Omfattning och allvaret i denna fråga gör att vi reser kravet på en kommunal folkomröstning i denna fråga – folkomrösta om Växjö kommun ska behålla sina lägenheter eller om de ska säljas ut till privata hyreskapitalister!

 • Author:
 • Filed under:

Bygg bostäder nu!

 • september 2, 2012 15:15

Höstterminen står för dörren och Växjö kommun kan se fram emot ett antal nya kommuninvånare i form av studenter som sökt sig till Linnéuniversitetet. Som vanligt är det stor brist på studentlägenheter, men i år är det mycket värre än vanligt. Växjö är en av fyra studentorter som rödlistats för här finns inte ett enda boende att få tag i. Problemen bottnar i ett systemfel där samhället inte tar sitt ansvar genom att bygga i förhållande till behovet utan endast bygga i syfte att tjäna pengar och göra vinst. Det är inte bara studentrum som saknar i Växjö utan lägenheter i stort. De nyanlända studenterna kan inte förvänta sig att hitta några hyreslägenheter inne i Växjö, därtill finns alltför få lägenheter och bostadskön är alltför stor. Många är de som kan berätta att de stått flera år i bostadskön utan att bli erbjudna de boende de efterfrågat.

Vi i Kommunistiska partiet har i många år påtalat behovet om ett förändrat och utökat byggande i vår kommun. Växjö kommun måste sats på att bygga hyreslägenheter i stället för att så ensidigt sats på villor och bostadsrätter. De bostäder som byggs i Växjö är dessutom så dyra att vi nu ser en utveckling mot ett alltmer segregerat boende i Växjö, där vissa områden härbärgerar välbeställda och där  folk med låga inkomster hänvisas i större utsträckning till boenden längre bort från centrum. Boenden som ofta är nedslitna och i behov av renovering.

Utvecklingen understöds av vår regering som via det orättvisa ROT-avdraget gjort att de som äger sitt boende kan öka värdet på bostaden med hjälp av skattepengar medan de som bor i hyresrätter inte har rätt till detta avdrag och därmed låter man t.ex. allmännyttan förfalla.

Bostadsmarknaden måste befrias från kapitalet och bankernas ränteutsugande. Därför arbetar vi för att ROT-avdraget ska omvandlas till att omfatta allmännyttan och det offentliga byggande (vilket då även innefattar renoveringar av skolor, sjukhus, andra offentliga byggnader samt vägar). Växjö kommun måste sätta i gång med byggandet av hyresrätter och man måste renovera sitt bostadsbestånd. Dessutom måste planerna på en marknadsanpassning av bostäderna i kommunen stoppas, vilket bl.a. innebär att inte fler lägenheter får säljas ut. Den situation som just nu råder i Växjö kommun är oacceptabel och helt ovärdig ett modernt samhälle!

 • Author:
 • Filed under:

1000 nya invånare men inga bostäder!

 • augusti 18, 2010 23:02

Växjö har de senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt. I år beräkas kommunen växa med över 1000 nya invånare. Nya invånare är bra för Växjö men samtidigt är bostadssituationen allt annan än bra. Det finns ca 35 000 personer i bostadskö i Växjö. De allra flesta av dem har idag ett boende, men när siffran jämförs med att det finns 40 lediga lägenheter i centralorten så visar det på ett mycket stort behov av nya bostäder.

Förra året byggdes endast 98 hyresrätter och det gick tio sökande på varje lägenhet. Sedan millienieskiftet har kommunen endast byggt 613 familjebostäder. De privata bolagen byggde ynka 356 familjebostäder under samma tid. Förra året byggdes det 49,7 % färre bostäder än året innan. Siffrorna här visar på en ohållbar utveckling och på behovet av kommunala åtgärder.

Kommunistiska partiet säger att Växjö måste satsa på att bygga nya hyreslägenheter. I första hand mindre och billiga så ungdomen kan flytta hemifrån. Sedan bör man även rusta upp det befintliga bostadsbeståndet och renovera kommunens skolor. Förutom att komma till rätta med bostadsproblematiken skapar man även nya arbetstillfällen och kan på så sätt öka kommunen skatteinkomster.

En rättvis kommunpolitik kräver en annan inriktning på politiken i Växjö och det ropar efter en annan inställning till bostadsbyygande – satsa främst på hyresrätter i stället för enbart villor. Kommunistiska Partiet i Växjö erbjuder detta alternativ och man kan läsa mer om detta i vår valplattform, som just nu sprids i kommunens brevlådor.

 • Author:
 • Filed under:

Satsa på ett billigt boende!

 • april 30, 2010 11:42

Återigen får vi ett exempel på hur illa bostadssituationen är planerad från politikerna i Växjö. I SMP 100430 kan vi läsa att många av de nya lägenheterna i de s.k. passivhusen vid Teleborgsvägen inte är uthyrda. Detta är inte så konstigt med tanke på hur dyrt det är att bo i dem. Runt 7000 kr i månaden för en tvåa och då tillkommer el och vatten.

Växjö kommun måste satsa på ett byggande av billiga hyreslägenheter. Lägenheter som har ungdomar som främsta målgrupp. Det är både möjligt och nödvändigt att satsa på denna typ av byggande. Kommunen har detta behov och det genererar dessutom jobb i byggbranschen samt i alla underleverantörsled. Vi säger: bygg ett hållbart boende så även de med låga inkomster får en fullgod boendemiljö i Växjö kommun!

Blanda bebyggelsen!

 • april 15, 2010 12:10

I Växjö blommar nu bostadsfrågan upp som en viktig politisk fråga inför valet. Den borgerliga alliansen säljer ut allmännyttan i sann marknadsfundamentalistisk anda och nu flaggar man för ett ökat villabyggandet och det på hyresrättens bekostnad. I SMP 100415 kan vi läsa hur borgarna vill bryta mot ingånga överenskommelser och bygga fler villor än vad som är beslutat i området Hollstorp. Trots att kommunens tjänstemän och därmed de sakkunniga avråder från detta, främst på grund av att det kommer skapa en ohållbar trafiksituation, så driver nu borgarna på för att få sin vilja igenom. Syftet är uppenbart, nu ska det ges sken av en handlingskraftig styrande minoritet i kommunen, det närmar ju sig ett val. Men varför talar borgarna så tyst om det stora behovet av att rustas upp och renovera befintliga  fastigheter i Växjö kommun? Här handlar det om såväl kommunens skolor, såsom Bergundaskolan och Lillestadskolan, som om allmännyttans lägenheter, t.ex. i Arabyområdet.

Växjö kommun understödjer endast ett byggande av villor och bostadsrätter, men behovet av lägenheter, främst små och billiga så ungdomen kan flytta från föräldrahemmet, är mycket stort. Vi kommunister tycker det är bättre att satsa på en blandad bebyggelse i Växjös bostadsområden. Om så inte sker riskerar kommunen att bli mer uppelad och därmed sker en ökad segregation. Givetvis har kommunen ett ansvar att se till att det finns villatomter, men lika klart är att kommunen har ett stort ansvar för att se till att alla kommuninnevånare har ett rimligt boende, inte bara dem som har råd att betala för sig. Därför säger vi: bygg fler hyreslägenheter och låt dem drivas av allmännyttan!

Bygg fler billiga hyreslägenheter

 • april 7, 2010 18:59

I SMP 100407 kan vi läsa om hur det hyresrätter i Växjö är 3000 kr dyrare i månaden jämfört med en motsvarande bostadsrätt. Det är givetvis djupt beklagligt att de med minst plånböcker ska behöva betala mer för sitt boende än de som är välbärgade. Men samtidigt kan det inte komma som en överraskning att det i Moderaternas Sverige är dyrare att bo i hyresrätter än i bostadsrätter. Många kommuner säljer ut allmännyttan, så även Växjö kommun, och då höjs hyrorna.

Allmännyttan måste värnas och kommunerna har ett särskillt ansvar att se till att nya hyresrätter byggs. Inte minst ungdomen har ett stort behov av mindre och billiga lägenheter. Om Växjö kommun inte ska vara en hållplats på vägen till storstäderna måste man satsa på att utveckla allmännyttan i kommunen. I Växjö byggs sedan lång tid tillbaka nästan uteslutande villor och bostadsrätter. De privata bolagen är inte intresserade av att bygga hyresrätter eftersom de anser att de tjänar för lite pengar på denna boendeform. Därför måste fler billiga hyresrätter byggas och de måste drivas i kommunal regi.

 • Author:
 • Filed under: