You are currently browsing all posts tagged with 'DSB First'.

Satsa på kollektivtrafiken – framtidens transportmedel!

  • juli 1, 2011 11:58

Det är glädjande att vi idag kan läsa om ett ökat kollektivt åkande i Kronoberg. Det är bra för miljön, för säkerheten och för hela vår livsstil. Ökning i Kronobergs län var förra året 17,8% och det visar på ett behov och ett intresse för det kollektiva åkandet. Dock måste denna ökning sättas i relation till varför den ökar och hur det har sett ut tidigare. Det kollektiva åkandet i Sverige i allmänhet och i Kronoberg i synnerhet är alldeles för lågt. För Kronobergs del handlar det om att kollektivtrafiken varit eftersatt där passagerarna fått uppleva en tidtabell som inte är anpassad till behovet, bristande underhåll av bussarna och ett så pressat tidsschema att chaufförerna inte kunnat utföra sitt arbete på bästa sätt. Till detta kommer  det förkastliga förfarandet med upphandlingarna av kollektivtrafiken på den privata marknaden. Här finns ingen långsiktighet eller kontinuitet, endast  högsta möjliga profit till lägsta möjliga kostnad.

Vi i Kommunistiska partiet har länge arbetat med frågorna om kollektivtrafiken. Den senaste tiden har vi med avsmak kunnat följa turerna kring Öresundstågen och det konkursmässiga DSB First, som visar på faran med de ständiga avregleringarna och utförsäljningarna. Vi hävdar att det endast kan vara samhället som ansvarar för och därmed driver de samhällsnyttiga funktionerna så som persontransporterna. I de senaste valen har vi fört fram kravet på gratis bussresor i Växjö kommun, en reform som bör ske i två steg; först via kraftigt sänkta taxor för att på sikt göra resandet här helt gratis. Denna reform innebär även en total översyn av tidtabell, busspark, linjesträckningar samt chaufförernas villkor.  Sverige, Kronoberg och Växjö måste satsa resurser på kollektivtrafiken, för det är framtidens transportmedel!

  • Author:
  • Filed under:

Entreprenad på järnvägen mjölkar skattepengar ur Kronoberg!

  • juni 19, 2011 21:53

Avreglerings- och privatiseringshysterin i Sverige skapar alltfler exempel på vilket kaos och vilken anarki detta ideologiska systemskifte har medfört. Vinnare är som vanligt privatkapitalet och förlorare är vanligt folk som får betala notan och som får sämre service för dessa pengar. För oss kronobergare har följetongen med hur danska DSB First sköter tågen söderut från Växjö varit ett sorgligt återkommande kapitel. Tåg som inte går i tid, dörrar som inte går att stänga, automater för dryck som aldrig fungerar och toaletter som i stort sett alltid är avstängda är i det närmaste regel på Öresundstågen. Danska DSB First, ett dotterbolag till danska SJ, vann upphandlingen för några år sedan och för att vinna upphandlingar måste priserna pressas till det yttersta. Ofta går man långt utöver anständigheten i sin jakt på nya profiten. DSB First tog sig sannerligen vatten över huvudet och man har under en längre tid varit konkursmässig. För att komma till rätta med sina likviditetsproblem har man nu idkat utpressning på kommunerna i Kronobergs län genom att mer eller mindre kräva regionförbundet Södra Småland på mer pengar. Om inte hotar totalt haveri och kaos i tågtrafiken om DSB First skulle tvingas gå i konkurs med inställd tågtrafik som följd. 750 000 kr i månaden tvingas skattebetalarna nu betala extra för att tågen ska fortsätta kunna gå. En revisionsgenomgång visar att DBS First måste mjölka ut ytterligare 450 miljoner kronor ur trafikköparna i Sydsverige för att bolaget ska få ekonomi i sin verksamhet. Inte nog med att vi skattebetalare får stå för notan för det danska kapitalistiska haveriet, utan nu ska även resenärerna få betala genom höjda biljettpriser.

Järnvägen har blivit marknadsfundamentalisternas experimentverkstad. Men trots det kaotiska resultatet går regeringen nu vidare genom att införa fri konkurrens inom all kollektivtrafik. Från 2012 får privata trafikföretag enligt en ny lag rätt att konkurrera med den offentliga lokaltrafiken, vilket per definition betyder konkurrens på de mest lönsamma linjerna och utarmning av trafiken på mindre lönsamma. Den som bor i glesbygd eller i olönsamma ytterområden får ta bilen istället för bussen. Som om inte detta var nog vill regeringen också se avgiftsfinansiering av delar av vägnätet och på sikt privat delfinansiering, vilket ger klassorättvisa vägtullar och snart nog eftersatt utbyggnad och underhåll av vägar som inte är intressanta ur vinstsynpunkt.

Vi Kommunistiska partiet hävdar samhällets ansvar för en fungerande kollektivtrafik i hela landet och i alla delar av varje kommun. Vi hävdar att detta ansvar bara kan uppfyllas genom att kollektivtrafiken ägs och drivs i offentlig regi, som ett sammanhållet system och utifrån principen att så många som möjligt skall kunna resa kollektivt. Samhällets ansvar understryks av klimatkrisen, som kallar på en drastisk minskning av utsläppen av växthusgaser. Denna uppgift kan inte lämnas till en kapitalistisk marknad som styrs av vinstmaximering, utan den kan bara lösas genom målmedveten samhällsplanering.

Vad gäller transportsektorn, som svarar för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp, handlar det om att satsa på klimatneutrala transportsystem, som järnvägen, men också om att minska transportavstånden och om att bygga ut kollektivtrafiken. Biltrafiken måste minskas. Men inte genom att bilen görs till ett privilegium för de rika, genom skyhöga koldioxidskatter eller vägtullar, utan genom att göra det möjligt och attraktivt för människor att ta bussen eller tåget istället för den egna bilen.

Vi i Kommunistiska partiet i Växjö säger att:
* Befria kollektivtrafiken från marknaden! En fungerande kollektivtrafik i hela landet kräver offentlig regi och drift.
* Bygg ut järnvägsnätet och uppdra åt Trafikverket att bedriva drift och underhåll i egen regi. Ge SJ den fulla kontrollen och det fulla ansvaret över trafiken på det svenska järnvägsnätet.
* Bygg ut kollektivtrafiken och sänk de lokala taxorna, gärna till noll där så är möjligt och om det effektivt bidrar till att minska biltrafiken.
* Släng ut DSB First från Kronoberg och Sverige! 

  • Author:
  • Filed under: