Växjös företrädare vill införa slumpmässiga drogtester på gymnasieeleverna med start på Kungsmadskolan. Sedan några år tillbaka har kommunen mätt och analyserat avloppsvattnet på våra tre kommunala gymnasieskolor. Där har det hittats spår av främst cannabis, kokain och Tramadol. Dessa mätningar av vattnet är mycket dyra och sker därför mycket sällan, troligen bara en gång per läsår. De ger därför endast en begränsad bild över hur utbrett droganvändandet är och hur förändringarna ser ut över tid. Trots det hävdar kommunen att droganvändandet ökat bland gymnasieeleverna och tar nu det till intäkt för att vilja drogtesta eleverna.

Noterbart är att det undersökta avloppsvattnet inte enbart kommer från ungdomar utan även från ett antal vuxna då lärare, rektorer, städ- & måltidspersonal samt annan administrativ personal också omfattas. Spåren av droger kan således lika gärna komma från vuxna som från ungdomar.

Redan när Växjö kommun ville börja undersöka avloppsvattnet sa vi i Kommunistiska Partiet att man då även skulle undersöka avloppsvattnet från kommunhuset. Det kunde ge intressanta perspektiv och något att jämföra med. Nu när Växjö kommun vill gå ett steg längre och även välja ut gymnasieungdomar för personliga drogtester anser vi att kommunen borde göra precis likadant på de anställda på kommunhuset, inklusive på dem själva.

Drogtesterna ska vara frivilliga, de utvalda ungdomarna ska kunna säga nej till att testas. Men hur frivilligt är egentligen detta? Vad kommer hända med de ungdomar som säger nej, kommer de få gå iväg som om inget har hänt? Troligen inte, vilket erfarenheter från andra kommuner där denna typ av tester redan finns visar. I Landskrona har elever som sagt nej nekats att delta i vissomoment och i Halmstad har rektorer stäng av elever som nekat.  I t.ex. Skellefteå, Kalmar och Nässjö har det testats och både skolinspektion som juridiska instanser har visat på problemen och ifrågasatt det lagmässigt tillåtna här.

Nu när Växjö kommun pekar ut ett ökat droganvändande bland våra ungdomar borde de själva föregå med gott exempel. Samma regler borde gälla för alla invånare i kommunen. Man kan inte bara peka ut och undersöka en grupp. Kommunen undersöker nu dessutom avloppsvattnet för en kommunalt anställd grupp, de skolanställda på gymnasiet, därför borde även andra kommunalt anställda grupper också undersökas. Här borde politikerna börja med sig själva.

Det kan tyckas perifert och populistiskt att vi i Kommunistiska Partiet säger att avloppsvattnet i kommunhuset ska analyseras för att hitta droger och att man ska införa slumpmässiga drogtester i kommunhuset; men det handlar om att politikerna måste föregå med gott exempel samt att vi vill peka de tvivelaktigheter och svårigheter som följer med tillvägagångssättet. Det är fel att peka ut en grupp; speciellt om undersökningsmetoderna har så många möjliga felkällor. Nyttan med dessa drogtester är även starkt ifrågasatt.

Det vore dessutom naivt att tro att det på en så stor arbetsplats som kommunhuset inte skulle finnas några som använder droger. Droganvändandet är utspritt i samhället, inte minst bland grupper med höga inkomster där vissa droger (läs kokain) är socialt accepterade. I kommunhuset är ju denna grupp med höga inkomster överrepresenterad. Så vad tror du som läsare, skulle undersökningar av avloppsvattnet med efterföljande drogtester i kommunhuset visa att det inte finns några spår av droger hos kommunens beslutsfattande personer?