You are currently browsing all posts tagged with 'byggande'.

Totalhaveri i Växjös bostadsmarknad – 43 000 köar till en enda lägenhet

 • november 15, 2016 21:31

Bristen på bostäder i Växjö blir allt mer akut. Nu har vi kommit till vägs ände. Just nu finns en enda ledig lägenhet i Boplats Växjö, en tvårumslägenhet i Braås. I den avgiftsbelagda bostadskön finns just nu 43 000 bostadssökande. Du läste helt rätt – i Växjö kommun köar just nu 43 000 personer till en enda ledig lägenhet! Situationen på bostadsmarknaden i Sverige i allmänhet och Växjö i synnerhet kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett totalhaveri.

Den senaste tiden har det kommit nyheter om att bostadsbyggande slår rekord i vårt land. Enligt SCB får man gå tillbaka till 1975 för att hitta ett lika stor påbörjat byggande av lägenheter som i år. Men samtidigt är också befolkningsökningen rekordstor. I juni i år kom Boverket med en byggbehovsanalys som visar att byggandet måste upp ytterligare, helst till 440 000 färdigställda nya lägenheter fram till 2020, en takt som nuvarande bostadsbyggande inte är i närheten av. Behovet av byggande är mycket högre än de ”rekordnivåer” som SCB presenterat för första halvåret i år. ”Rekordbyggandet” måste öka och sedan hålla i sig i minst tio år. Enligt Boverket är behovet 710 000 nya lägenheter av alla sorter fram till 2025. Till saken hör att nybyggda lägenheter sker helt på byggkapitalisternas villkor. Hyran för en ny hyresrätt är ofta på en så hög nivå att vanligt folk har svårt att kunna betala den och därför tvingas de kvarstå i bostadskön i väntan på att få hyra en billigare äldre och ofta nedsliten lägenhet i städernas utkanter, men ett ökat segregerat boende som följd. Ta bara de lägenheter som just nu byggs i Växjö som exempel. De nya lägenheterna på södra stationsområdet kommer ha en hyra på 11 000 kr/månad för en trerumslägenhet på 80 kvadrat.

Den kapitalistiska bostadsmarknaden har kommit vägs ände och nu måste omedelbara och radikala åtgärder till. De orättvisa ROT-avdragen måste omvandlas till att omfatta hyresrätter i stället för bostadsrätter och villor. Ränteavdragen måste minska drastiskt genom att ett tak på säg fyra miljoner i första skedet införs för att på sikt avskaffa dessa klassorättvisa avdrag. Bostadsmarknaden måste befrias från kapitalisternas vinstmaximerande godtycke. Staten tillsammans med kommunerna måste ta sitt ansvar för att bostadsbyggandet ges prioritet och en långsiktig hållbarhet där skäliga priser och hyror garanteras.

Vi kommunister får ofta av borgare och andra ibland höra hur illa det var i gamla östblocket och de tar vanligen upp DDR som exempel och att man där fick köa i flera år för att få en Trabant. Men i dagens kapitalistiska Sverige får man köa en halv livstid för att få en bostad. Man bör i detta historiska perspektiv fråga sig vad som är värst, att få vänta några år på att få köpa en ny bil eller att år efter år inte ha en bostad och kunna bo var man vill?

43 000 köande och en enda ledig lägenhet är helt ovärdigt ett modernt samhälle. Endast socialismen kan garantera att de mänskliga behoven täcks – det är dags att lyssna på oss i Kommunistiska Partiet och hur vi anser man ska komma till rätta med detta kapitalistiska totalhaveri.

 • Author:
 • Filed under:

Till skolan finns inga pengar – Keynesianism behövs säger vi!

 • februari 24, 2013 20:34

Vi har i flera år skrivit här om det skriandet behovet av att renovera Lillestadskolan. Under andra halvan av förra året såg det äntligen ut att börja hända något men nu har de ansvariga politikerna dragit i bromsen och skjutit upp renoveringarna.
Lillestadskolans kök är utdömt och har inte fått hantera livsmedel (!) men tillfälliga åtgärder har gjort att mat nu får lagas där. Trots de uppenbara bristerna är de inte tillräckliga för de ansvariga politikerna att agera för man anser att ”köket vid Lillestad­skolan kan fungera under ytterligare några år”.

Växjö kommun har i flera år gått med rejeläla överskott. Då har man vägrat att använda överskotten till investeringar med hänvisningar till att pengarna ska sparas till sämre tider. Nu när Växjö kommun gör ett underskott vägrar man investera med hänvisning till att man måste spara. Detta moment 22-resonemang måste beskrivas som schitzofrent, för när i herrans namn menar politikerna i Växjö att man ska investera?
I så väl goda som dåliga tider skär man ned på skolan och omsorgen men man satsar pengar på annat, inte minst på idrottarenor och generösa driftsbidrag till dessa arenor. Vi är för att man satsar på idrotten i kommunen, det är viktigt och nödvändigt, men det får inte ske på bekostnad av att annan samhällsservice förfaller.

Skola, vård och omsorg kostar pengar och måste så få göra. En av de saker som kostar pengar här är lokalerna. Dessa lokaler måste underhållas annars är det kapitalförstörelse. Dessutom äventyrar man hälsan hos dem som arbetar och visatas i lokalerna om inget görs.
Växjö kommun måste här agera långsiktigt och förnuftigt, men måste använda sig av beprövad nationalekonomisk teori nämligen Keynesianism. I sämre tider måste samhället ta sitt ansvar och satsa på samhällsnyttiga investeringar för att få fart på hjulen och upprätthålla efterfrågan. Genom att sätta i gång med planerade byggen i stället för att skjuta upp dem stimuleras ekonomin. Folk får arbeten och såväl konsumtion som skatteintäkter bibehållas och kan till och med ökas.

Lillestadskolans renovering kan inte vänta, den måste starta omgående!
Likaså måste kommunen satsa på andra verksamhetsområden, framförallt på byggande av kommunla hyrelägenheter för att få bukt med bostadsbristen i kommunen. Varför finns det miljoner till en ny entré på kommunhuset men inga pengar till Lillestadskolan och deras elever? Vi vet att det inte handlar om pengar, för de finns, utan det handlar om politiska prioriteringar. Vilka sådana som gör i Bo Frankland är uppenbart!

 • Author:
 • Filed under:

Hur ska framtidens Växjö skapas?

 • mars 16, 2012 11:05

Återigen uppmärksammas att den s.k. centrumhandeln i Växjö har det svårt. På 1,5 år har uppemot 20% av kunderna övergett gågatan. Alla som är nere på stan en vanlig lördag kan med egna ögon se detta. Att det nya köpcentret Grand Samarkand har tagit många kunder är uppenbart.

   Frågan är då hur vi vill att Växjö ska se ut och utvecklas? Vi Kommunistiska partiet tycker att en levande stadskärna är att värna. Vi tycker man ska bevara Växjös karaktär som en mysig småstad och vi ser med stor misstro på de övriga politikernas arbete för att Växjö ska bli en stad med 100 000 invånare.

   Handeln ute på Samarkand är opersonlig med butiker från i stort sett enbart de stora kedjorna. I centrum finns ännu så länge de mindre butikerna som erbjuder variation och det lilla extra. Dessutom har vi i centrum en levande cafémiljö och närhet till natursköna promenadstråk. Växjö som stadsyta bär inte 100 000 invånare; redan idag är bostadsbristen skriande och många kommuninvånare, framförallt ungdomar, tvingas stå i bostadskö i flera år. Byggandet måste ta fart i Växjö och då handlar det inte om att bygga villor eller bostadsrätter utan om att man måste bygga fler hyresrätter och man måste öka byggandet i kommunens andra orter så att hela Växjö kommun kan utvecklas. Här finns Växjö kommuns tillväxtpotential.

   Att kunna utveckla Växjö centrum handlar inte i första hand om att bygga fler P-hus och införa gratis P-avgifter, även om vi anser att 18 kr i timmen för att parkera en lördag inne i stan är för dyrt. Bättre då att bygga ut kollektivtrafiken och inte satsa på att bygga fler köpcentrum utanför stan, för sådana planer finns.

   Vi anser även att butikernas öppettider är alldeles för generösa. I vår allt mer kommersialiserade värld tvingas underbetalda butiksanställda jobba kvällar och helger och förväntas ständigt stå stand by för att hoppa in. Många av dessa butiksanställda har dessutom endast deltidsanställningar, vilket få kan försörja sig på. Vi i Kommunistiska partiet arbetar därför med kravet om rätten till helhet för alla som arbetar deltid.

   För att handeln ska fungera och folk ska kunna konsumera krävs en riktig inkomst och tillgång till riktiga arbeten. Arbetslösheten ökar i Växjö, trots borgarnas tal om en s.k. ”arbetslinje”. Just nu går 4208 växjöbor helt utan arbete, av dem är 1144 ungdomar under 25 år. Lägg sedan till alla deltidsarbetslösa och alla som är sysselsatta i olika åtgärder och ni inser att köpkraften inte är särskilt stor i vår kommun. Dessutom släpar lönerna efter för de som har ett arbete vilket gjort att alltfler handlar med lånade pengar eller tvingas betala sina köp på avbetalning.  Här har vi den verkliga orsaken till att handeln i centrum går dåligt, folk har helt enkelt inga eller för dåliga inkomster. Det är här den politiska utmaning ligger, inte i sänka P-avgifter eller i att subventionera bussresorna, det är bara kosmetika på en sjuk kropp.

Så vårt inlägg i debatten för att utveckla Växjö och kunna bibehålla ett levande centrum går via:
* Se till att kommuninvånarna får jobb och riktiga löner!
* Rätt till heltid för dem som arbetar deltid.
* Dela på jobben – inför sex timmars arbetsdag
* Ge ungdomen en chans – sänk pensionsåldern till 60 år.
* Öka byggandet i Växjö kommun – bygg hyresrätter i första hand.
* Låta hela kommunen utvecklas – satsa på byggande i kommunen andra tätorter.
* Utveckla kollektivtrafiken och inför nolltaxa.
* Nej till ett World Trade Center på stationsområdet.

 • Author:
 • Filed under:

Satsa på ett billigt boende!

 • april 30, 2010 11:42

Återigen får vi ett exempel på hur illa bostadssituationen är planerad från politikerna i Växjö. I SMP 100430 kan vi läsa att många av de nya lägenheterna i de s.k. passivhusen vid Teleborgsvägen inte är uthyrda. Detta är inte så konstigt med tanke på hur dyrt det är att bo i dem. Runt 7000 kr i månaden för en tvåa och då tillkommer el och vatten.

Växjö kommun måste satsa på ett byggande av billiga hyreslägenheter. Lägenheter som har ungdomar som främsta målgrupp. Det är både möjligt och nödvändigt att satsa på denna typ av byggande. Kommunen har detta behov och det genererar dessutom jobb i byggbranschen samt i alla underleverantörsled. Vi säger: bygg ett hållbart boende så även de med låga inkomster får en fullgod boendemiljö i Växjö kommun!

Blanda bebyggelsen!

 • april 15, 2010 12:10

I Växjö blommar nu bostadsfrågan upp som en viktig politisk fråga inför valet. Den borgerliga alliansen säljer ut allmännyttan i sann marknadsfundamentalistisk anda och nu flaggar man för ett ökat villabyggandet och det på hyresrättens bekostnad. I SMP 100415 kan vi läsa hur borgarna vill bryta mot ingånga överenskommelser och bygga fler villor än vad som är beslutat i området Hollstorp. Trots att kommunens tjänstemän och därmed de sakkunniga avråder från detta, främst på grund av att det kommer skapa en ohållbar trafiksituation, så driver nu borgarna på för att få sin vilja igenom. Syftet är uppenbart, nu ska det ges sken av en handlingskraftig styrande minoritet i kommunen, det närmar ju sig ett val. Men varför talar borgarna så tyst om det stora behovet av att rustas upp och renovera befintliga  fastigheter i Växjö kommun? Här handlar det om såväl kommunens skolor, såsom Bergundaskolan och Lillestadskolan, som om allmännyttans lägenheter, t.ex. i Arabyområdet.

Växjö kommun understödjer endast ett byggande av villor och bostadsrätter, men behovet av lägenheter, främst små och billiga så ungdomen kan flytta från föräldrahemmet, är mycket stort. Vi kommunister tycker det är bättre att satsa på en blandad bebyggelse i Växjös bostadsområden. Om så inte sker riskerar kommunen att bli mer uppelad och därmed sker en ökad segregation. Givetvis har kommunen ett ansvar att se till att det finns villatomter, men lika klart är att kommunen har ett stort ansvar för att se till att alla kommuninnevånare har ett rimligt boende, inte bara dem som har råd att betala för sig. Därför säger vi: bygg fler hyreslägenheter och låt dem drivas av allmännyttan!

Bygg fler billiga hyreslägenheter

 • april 7, 2010 18:59

I SMP 100407 kan vi läsa om hur det hyresrätter i Växjö är 3000 kr dyrare i månaden jämfört med en motsvarande bostadsrätt. Det är givetvis djupt beklagligt att de med minst plånböcker ska behöva betala mer för sitt boende än de som är välbärgade. Men samtidigt kan det inte komma som en överraskning att det i Moderaternas Sverige är dyrare att bo i hyresrätter än i bostadsrätter. Många kommuner säljer ut allmännyttan, så även Växjö kommun, och då höjs hyrorna.

Allmännyttan måste värnas och kommunerna har ett särskillt ansvar att se till att nya hyresrätter byggs. Inte minst ungdomen har ett stort behov av mindre och billiga lägenheter. Om Växjö kommun inte ska vara en hållplats på vägen till storstäderna måste man satsa på att utveckla allmännyttan i kommunen. I Växjö byggs sedan lång tid tillbaka nästan uteslutande villor och bostadsrätter. De privata bolagen är inte intresserade av att bygga hyresrätter eftersom de anser att de tjänar för lite pengar på denna boendeform. Därför måste fler billiga hyresrätter byggas och de måste drivas i kommunal regi.

 • Author:
 • Filed under: