You are currently browsing all posts tagged with 'bussresor'.

Succé för gratis bussresor, nu bör försöket permanentas

  • augusti 20, 2018 17:48

Under sommaren har länets högstadie- och gymnasieelever kunnat åka gratis på bussarna med det s.k. sommarkortet. Resultat har blivit en rejäl ökning av antalet bussresor, vilket gjort att de ansvariga tjänstemännen på regionen talar om en succé.

Projektet har möjliggjorts genom extra statliga anslag och föga förvånande har de borgerliga partierna motsatt sig dessa gratis resor. För dem handlar det om att värna individualismen och bilåkande till förfång för bl.a. miljön.

Men det räcker inte att erbjuda en grupp gratis kollektivtrafik under tre månader. Vi borde införa gratis kollektivtrafik året runt och det för alla. Det handlar helt enkelt om vilken typ av samhälle vi vill se och hur vi ska hushålla med jordens ändliga resurser på bästa sätt. Ska vi bygga en stad och en region som bygger på bilåkande eller ska vi bygga en framtid på kollektiva transporter. För oss i Kommunistiska Partiet är valet självklart, vi måste bygga ut kollektivtrafiken och göra den tillgänglig för alla. Om inte annat så för miljöns skull.

Detta ska inte uppfattas som att vi vill förbjuda biltrafik. Bilen kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt transportmedel, inte minst på landsbygden. Många arbeten kräver dessutom tillgång till bil och för att kunna få en anställning är körkort i många fall ett krav; därför driver vi även att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieskolan.

Men inne i städerna måste vi skapa hållbara alternativ till bilåkandet. Samhällsservicen måste också planeras så att man inte blir beroende av transporter. Stora köpcentrum utanför staden dit alla förväntas köra är ett problem. Dessa anonyma centra avfolkar våra stadskärnor och gör dem till tråkiga och livlösa platser där den småskaliga handeln konkurreras ut och de stora handelskedjorna likriktar utbudet. Med gratis kollektivtrafik kommer Växjö city återigen att leva upp.

Gratis kollektivtrafik bidrar även till att bryta isoleringen hos alla dem som inte råd med en bil, eller de dyra bussbiljetterna för den delen. För pensionärer och andra mindre resursstarka grupper är detta en viktig jämlikhetsreform. Försöket med gratis kollektivtrafik till ungdomarna visar att häri ligger framtiden, så gör kollektivtrafiken i Växjö och Kronoberg gratis, för alla, året om!

 

Snålt att säga nej till gratis bussresor!

  • februari 2, 2011 14:49

Vi har tidigare i denna blogg kommenterat sossarnas utspel om att skolelever i Växjö ska få gratis bussresor (101026). Nu har deras förslag behandlats av kommunstyrelse och nämnder. Föga förvånande säger borgarna nej till denna satsning. För dyrt är det enda skäl man anför för att vara emot denna reform. Motståndet mot gratis bussresor i Växjö kommun har en ideologisk grund – det handlar om vilken typ av samhälle vi vill se, ett individualistiskt eller ett kollektivt. Borgarna i Växjö gynnar hellre privatbilismen och privatkapitalet genom vägprojekt och en kollektivtrafik utlämnad på entreprenad. Sossarna har svårt att orientera sig i denna trafik och lanserade därför en halvmesyr till motförslag där man endast vill göra bussresandet gratis för ungdomar. Vi för vår del vill se en kraftig satsning på kollektivtrafiken. Därför arbetar vi för att all kollektivtrafik i Växjö kommun ska vara gratis. För alla.

Visst finns det problem med en sådan reform. Och därför förordar vi i Kommunistiska partiet att denna reform genomförs i flera steg. Genom att först kraftigt sänka priserna för att sedan kunna göra taxan helt avgiftsfri. Men problemen är inte oöverstigliga. Tvärtom, för gratis kollektivtrafik i kommunen skulle medföra att fler chaufförer skulle behöva anställas, fler bussar köpas in, turlistorna ses över samt underhållet förbättras. Men detta vore ju förändringar som skulle gagna kommuninvånarna, även de som inte åker buss. Så skulle trafiksituationen förbättras, miljön gynnas och allt talar för att olyckorna skulle bli färre. Detta är saker som inte kan mätas i pengar, men så långt tänker tyvärr inte våra borgerliga politiker.

  • Author:
  • Filed under: