You are currently browsing all posts tagged with 'Braås'.

Rekord för Volvo i Braås – låt arbetarna få del av vinsten!

  • februari 1, 2018 20:52

Volvo gjorde förra året ett rekordår. Försäljningen ökade med 11 % vilket innebär att Volvogruppen förra året sålde för 335 miljarder kronor. Vinsten blev 30 miljarder kronor. 30 miljarder kronor som arbetarna jobbat ihop för att ägarna ska kunna fylla sina fickor. Inom koncernen går det allra bästa för Volvo Construction Equipment där dumperfabriken i Braås ingår. Deras försäljning ökade med 30 % och vinsten med hela 250 %.

Vi förväntar oss nu att arbetarna på Volvo kommer få löneökningar på minst 11 % och de i Braås ännu mer. Ja, de borde ha löneökningar på 250 % för att ha en lön som står i proportion till den rekordvinst de med sitt arbete jobbat ihop. På fabriken i Braås arbetar 850 personer, men ett antal av dem är inhyrd personal. Vinsten borde därför förutom att gå till höjda löner för arbetarna gå till att erbjuda den inhyrda personalen fasta jobb.

Bemanningseländet på arbetsmarknaden skapar otrygga jobb med splittring och osäkerhet inom arbetarkollektivet. Arbetare får betala med sin trygghet för företagens ”flexibilitet”. Den som är anställd via ett bemanningsföretag kan när som helst få veta att man inte är välkommen till arbetsplatsen nästa dag. Det är inte många som säger ifrån och protesterar mot förhållandena på en sådan arbetsplats. Bemanningsföretagen skapar facklig splittring. De fastanställda kan vara medlemmar i ett fackförbund och de bemanningsanställda i ett annat. Det beror på vilket fack bemanningsföretaget har avtal med. Även om arbetarna är medlemmar i samma förbund får de bemanningsanställda inte gå på samma fackmöten som sina fastanställda arbetskamrater eftersom de inte är anställda av samma företag.

Volvo i Braås borde göra som Scania i Södertälje, Oskarshamn och Luleå; de bestämde igår att sluta hyra in arbetare till sina anläggningar och erbjuda dem riktiga anställningar i stället.

När företagen gör rekordvinster måste arbetarna få del av mervärdet och få rekord löneökningar. Allt annat är djupt felaktigt.

  • Author:
  • Filed under:

Bilar, centrum och framtiden

  • september 2, 2015 16:19

Växjö kommun växer och i takt med det växer bristen på bostäder men även bristen på plats. Växjös lokalpolitiker har låst sig vid uppfattningen att Växjö tätort ska ha 100 000 invånare. Men hur det fysiskt ska gå till talar man inte lika ofta om. Växjö betyder ju som bekant staden vid sjöarna. Våra sjöar är en stor tillgång och ger en trevlig, vacker och naturnära inramning till vår stad, men sjöarna begränsar hur staden kan växa. Tekniska förvaltningen vill lösa problemen med den framtida stadskärnans vara genom att begränsa biltrafiken. Man hoppas folk ska åka mer buss och cykla mer om man gör det svårare att åka bil inne i Växjö centrum. Gator ska enkelriktas, andra ska stängas av för biltrafik. Detta kan vid en första anblick verka vällovligt men går man djupare in i frågan och funderar över framtiden så ter det sig inte lika vällovligt. Växjö har under lång tid varit en trivsam mindre stad med en levande stadskärna, så är det tyvärr inte längre. Mycket av handeln har flyttat ut till det opersonliga Grand Samarkand och Växjö centrum sprudlar inte längre av liv och rörelse, vår stad har blivit mer opersonlig och litet tråkigare.

Vi i Kommunistiska Partiet tycker att Växjö ska fortsätta att vara den mysiga småstaden. Vi vill att kommunen ska växa men vi tycker det är bättre om kommunens andra tätorter tillåts växa så att glappet mellan centralorten och kommunens övriga orter inte blir så markant. Ett ökat byggande, främst i form av hyresrätter, borde ske i Gemla, Lammhult, Rottne, Braås, Åryd, Ingelstad etc. Detta kombinerat med ytterligare satsningar på kollektivtrafiken skulle göra Växjö kommun bättre rustad för framtidens människor. Redan idag går det tåg mellan Gemla och Växjö och här kanske den första större satsningen på ett byggande utanför Växjö tätort borde ske? Här borde man även satsa på att bygga en ny cykelväg som sträcker sig ända ut till universitet. En urbanisering av Växjö kommun är inte önskvärd utan en långsiktig klimatsmart samhällsbyggnad kräver att man värnar och utökar grönområdena inne i Växjö, att man inte luckrar upp och försämrar strandskyddet samt att man ser kommunen som en helhet. 100 000 invånare i Växjö tätort kan inte vara ett självändamål.

  • Author:
  • Filed under:

En kyligare kommun när solidariteten minskas!

  • september 18, 2013 23:43

Växjö kommun tänker säga upp Migrationsverkets hyresavtal för 52 lägenheter i Lammhult och Braås. Dessa lägenheter används som boende åt asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Kommunens anger officiellt att man vill säga upp avtalet för att ”lindra bostadsbristen och trångboddheten i Växjö”. Snacka om att blanda äpplen med päron!
Hur bostadsbristen ska minskas i Växjö genom att beröva flyktingar deras boende i kommunens mindre orter framstår som ett mysterium. Men ganska snabbt uppenbarar sig det verkliga skälet till att Migrationsverkets boenden ska avvecklas; till Smålandsposten uppger Bo Frank att grannarna till de asylsökande är missnöjda. Vår borgerliga ledning i kommunen tar sig alltså rätten att återigen sparka på de svaga i samhället och visar återigen att man anpassat sin politik till Sverigedemokraterna.

Växjö kommun framstår ånyo som en kommun där klyftorna mellan rika och fattiga, mellan arbetande och arbetslösa och mellan svenskar och invandrare ökar och där solidariteten minskar.

Vi för vår del säger att Växjö kommun i högre utsträckning borde bistå Migrationsverket i deras arbete. Flyktingar som kommer till Växjö kommun skall erbjudas boendemiljöer anpassade efter deras behov. Kommunen måste dessutom vara mycket mer aktiv för att integrera flyktingar och andra invandrare vårt samhället. Under lång tid har man skurit ned på resurserna, vilket inte håller. Här handlar det om att behoven ska styra. Att lära sig det svenska språket är nyckeln till en lyckad integration, likaså är kulturmöten viktigt för förståelsen mellan olika befolkningsgrupper. Därför välkomnar vi att man nu äntligen skapat en internationell klass på Bergundaskolan; i det segregerade Öjaby finns ytterst få elever med utländsk bakgrund. Därför är det bra och viktigt att eleverna på denna skola nu i sin vardag möter elever med sina rötter i Somalia. Vi ser gärna fler placeringar av nyanlända elever på detta sätt, att segregerade stadsdelar som t.ex. Öjaby och Högstorp får en mer blandad befolkning. Då motverkas segregationen och rasismen samt att barnen får bättre förutsättningar för att lära sig svenska när man till vardags umgås med svenska barn.

Till frågan om bostadsbristen handlar det givetvis om att man måste bygga fler lägenheter för att få bort bristen på bostäder. Bygg fler lägenheter i Braås, Lammhult, Gemla, Åryd m.fl. ställen. Givetvis måste det även byggas i Växjö men det ensidiga fokus som idag ligger på Växjö som stad gör att bostadsbristproblematiken i Växjö kommun ligger längre i från en lösning än vad det borde göra.

För övrigt visar det moderata kommunalrådet Bo Frank upp ytterligare ett blad i enväldes och smygrasismens bok, tyvärr!

  • Author:
  • Filed under: