Vi har tidigare i denna blogg kommenterat sossarnas utspel om att skolelever i Växjö ska få gratis bussresor (101026). Nu har deras förslag behandlats av kommunstyrelse och nämnder. Föga förvånande säger borgarna nej till denna satsning. För dyrt är det enda skäl man anför för att vara emot denna reform. Motståndet mot gratis bussresor i Växjö kommun har en ideologisk grund – det handlar om vilken typ av samhälle vi vill se, ett individualistiskt eller ett kollektivt. Borgarna i Växjö gynnar hellre privatbilismen och privatkapitalet genom vägprojekt och en kollektivtrafik utlämnad på entreprenad. Sossarna har svårt att orientera sig i denna trafik och lanserade därför en halvmesyr till motförslag där man endast vill göra bussresandet gratis för ungdomar. Vi för vår del vill se en kraftig satsning på kollektivtrafiken. Därför arbetar vi för att all kollektivtrafik i Växjö kommun ska vara gratis. För alla.

Visst finns det problem med en sådan reform. Och därför förordar vi i Kommunistiska partiet att denna reform genomförs i flera steg. Genom att först kraftigt sänka priserna för att sedan kunna göra taxan helt avgiftsfri. Men problemen är inte oöverstigliga. Tvärtom, för gratis kollektivtrafik i kommunen skulle medföra att fler chaufförer skulle behöva anställas, fler bussar köpas in, turlistorna ses över samt underhållet förbättras. Men detta vore ju förändringar som skulle gagna kommuninvånarna, även de som inte åker buss. Så skulle trafiksituationen förbättras, miljön gynnas och allt talar för att olyckorna skulle bli färre. Detta är saker som inte kan mätas i pengar, men så långt tänker tyvärr inte våra borgerliga politiker.