Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Nej till körkortsutbildning reser flera frågor

Publicerad i SMP 090902

Kommunfullmäktige i Växjö avslog på senaste mötet vårt medborgarförslag om att körkortutbildningen bör ingå i den kommunala gymnasieskolan. På dagens arbetsmarknad kräver allt fler arbeten tillgång till körkort för att man ska kunna anställas. Att ta körkort är idag så dyrt att många ungdomar aktivt väljer bort att ta det, vilket gör dem mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Här har Växjö kommun en möjlighet att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen som för närvarande är över 10%, deltidsarbetslösa oräknade.

I förlängningen gynnas även kommunen av fler i arbete då skatteintäkterna ökar. När fullmäktige behandlade vårt förslag pläderade gymnasienämndens ordförande Jenny Löwerot (C) för ett avslag med hänvisning till att man i den nya gymnasieskolan tar man bort möjligheterna till lokala kurser. Men detta stämmer inte. Läser man regeringens proposition om förslaget till det nya gymnasiet som kom i maj så ser man att: ”lokalt initierade kurser kan dock efter kvalitetssäkring beslutas av Statens skolverk” . Man har alltså från statmakternas sida inte för avsikt att ta bort denna möjlighet och tyvärr fattade således fullmäktige ett beslut utifrån felaktig information.

Såväl tjänstemän som politiker var emot vårt förslag med hänvisning till den kommande gymnasiereformen. Man kan förvisso inte i detalj veta hur den nya gymnasieskolan kommer att se ut men regeringens intensioner är väl kända och framgår tydligt i nämnda proposition. Bl.a. kan man läsa att regeringens förslag är att: ”Utbildningen i gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” Mot denna bakgrund blir det mycket märkligt att de borgerliga partierna samt sossarna i Växjö är emot införandet av körkortutbildning i gymnasiet. Tillgång till körkort är idag mycket viktigt för en framtida yrkesverksamhet och det är även mycket betydelsefullt för ett aktivt deltagande i samhällslivet, det är helt enkelt en rättvisefråga att alla oavsett plånbokens tjocklek ges samma möjligheter att konkurrera om jobben.

Den socialdemokratiska gruppen sade sig i fullmäktigesalen var positiv till förslaget men röstade ändå emot med hänvisning till att det skulle bli för dyrt. En mycket konstig argumentation eftersom kommunen inte undersökt eller utrett några som helst kostnader i denna fråga. Kanske är det så som en ledamot sa till oss förslagsställare; även om de är för förslaget röstar de emot eftersom de vet att ni är med i Kommunistiska Partiet. Vi hoppas att så inte är fallet utan att man ser till den viktiga sakfrågan. Ett klargörande från de partier som i sak sagt sig vara positiva till förslaget men ändå röstade emot vore önskvärt. Inte minst inför alla de ungdomar som går utan arbete i vår kommun.

Per Boberg & Jan-Åke Karlsson

Ett svar på denna insändare fanns i SMP 090904Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!