Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslag – Inför svenskt kollektivavtal i Växjö kommuns upphandlingar

Till kommunfullmäktige i Växjö
Medborgarförslag på krav gällande Växjö kommuns upphandlings-och inköpspolicy

Inför svenskt kollektivavtal i Växjö kommuns upphandlingar
Den växande otryggheten och försämrade arbetsvillkor är ett ökande problem på arbetsplatserna. Lika lön för lika arbete ska genomsyra den svenska arbetsmarknaden men idag bidrar kommuner, landsting och myndigheter till otrygghet och lönedumpning genom det offentliga upphandlingssystemet. Arbetare från andra länder är mycket välkomna hit men de ska inte behandlas som andra klassens medborgare och erhålla lägre lön och sämre villkor än sina svenska arbetskamrater. Växjö kommun måste ta ett socialt ansvar gentemot arbetstagarna och Växjö kommun ska inte vara en del av dagens lönenedpressande inköpare. Således bör Växjö kommun ta sitt ansvar och bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle. För att förhindra att folks skattepengar används till att dumpa löner och urholka arbetsrätten måste företag som vägrar att teckna kollektivavtal utestängas från offentlig upphandling.

Därför föreslår vi att Växjö kommun i sina inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå hos de firmor och företag som levererar varor och tjänster till Växjö kommun.

Idag har Växjö kommun en omfattande upphandlings-och inköpspolicy där det finns flera riktlinjer om etiska krav på företagen som konkurrerar om upphandlingar. Dock finns det en stor brist och det är krav på kollektivavtal. Ett sådant krav har varit omdiskuterat då det hävdats att det strider mot EU:s regler. Detta stämmer dock inte, kommuner så som Botkyrka har redan krav på kollektivavtal och nyligen skrev Luleå kommun in krav på omfattande arbetsrättsliga krav som särskilda kontraktsvillkor vid sina upphandlingar. Växjö kommun expanderar och gör många upphandlingar i samband med expansionen. Här bör kommunen inte bara tänka miljöetiskt utan även ta ett socialt ansvar gentemot arbetstagarna och Växjö bör inte vara en del av dagens lönepressande inköpare. Således bör Växjö kommun ta sitt ansvar och bidra med att skapa ett socialt hållbart samhälle. Likt Botkyrka borde därmed Växjö kommun kunna formulera en liknande policy:

”Avtalsbestämmelse avseende kollektivavtals villkor
En avtalsbestämmelse tillämpas vid entreprenad- och tjänsteupphandlingar. Avtalsbestämmelsen enligt bilaga 2 avser krav på att leverantören ska iaktta och följa de villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden.” (Upphandling- och inköpspolicy Botkyrka kommun 2013:3)

Att ställa krav på kollektivavtal strider inte heller mot EU:s riktlinjer, detta verkar vara en missuppfattning som spridit sig. Det är fullt möjligt att ställa krav på arbetsgivaren (SOU 2015).  Ytterligare en referens som bevisar att det är fullt möjligt att ställa detta krav finns publicerat av SKL (SKL 2013:21, 36 samt 37). Det finns även att läsa i Finansdepartementets ”Nationella upphandlingstrategier” från 2016 i kapitel sju.

Därmed lägger vi som medborgarförslag att Växjö kommun tar ett socialt ansvar och i sina inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå hos de firmor och företag som levererar varor och tjänster till Växjö kommun.

Växjö 170417; Erik Gustafsson & Jan-Åke Karlsson

 

Referenser samt vidare läsning

Regeringen 2016, Nationella upphandlingstrategin
http://www.regeringen.se/49eaf7/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/upphandlingsstrategin/nationella-upphandlingsstrategin.pdf

SKL 2016, Hållbar offentlig upphandling
http://skl.se/download/18.2644e66d1572c650b9562a4d/1474963735206/4_H%C3%A5llbar+upphandling+Charlotta+Frenander+SKL1609.pdf

SOU 2015, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal http://www.regeringen.se/contentassets/44459a92cbc34b9fa9ffc8ecbe049f3f/upphandling-och-villkor-enligt-kollektivavtal-sou-201578

Botkyrka kommun 2013
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Upphandlings-%20och%20ink%C3%B6pspolicy%202012-12-13.pdfPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!