Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Martin Sjöblom, RKU

OBS! Det talade ordet gäller naturligtvis!

Jag heter Martin Sjöblom och kommer från RKU, Revolutionär kommunistisk ungdom.

Vi i RKU och Kommunistiska partiet är portade från de kommunala skolorna. Rektorerna på Katedral, Teknikum och Kungsmad förvägrar oss rätten att ha bokbord på skolorna och att komma ut med vår politik. De hänvisar till en policy, som finns i kommunen. En policys, som det har visat sig inte existerar. En policy, som strider mot så väl skolverket som JO:s bestämmelser.

Det här är mycket allvarligt. Man har fråntagit eleverna på dessa skolor deras grundläggande demokratiska rättigheter. Man har förvägrat dem att bilda sig en egen uppfattning, om vår politik.

Men vad är det egentligen som är så skrämmande och extremt med vår politik?

Vi i RKU kämpar för att även körkortsutbildningen ska ingå i gymnasieskolan. Idag kostar det i runda tal mellan 10 och 15 tusen att ta ett körkort. Körskolorna tycker självklart att det är bra, de vill ju generera som hög vinst som möjligt. Men konsekvensen blir att vanligt folks behov åsidosätts och rent av försummas. 15 tusen är en hög kostnad för ungdomar från arbetarklassen. Ungdomar från välbärgade hem har inte detta problem. Deras föräldrar kan alltid betala. Men arbetarfamiljer har inte den möjligheten. Därför är också gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan, ett viktigt klasskrav. Idag är det även så att många yrken kräver att man har ett körkort. Om inte för att använda i själva arbete, så i många fall för att ta sig till jobbet.

Vi i RKU har ingen tillit till kapitalismen. Vi ser att kapitalismen och marknadsekonomin varken har viljan eller kapaciteten att tillgodose folkets allsidiga behov. Därför är gratis körkortsutbildning i skolan inte tillräckligt. Men det är ett första steg mot avskaffandet av privata drivna körskolor, vars ända mål är kortsiktig vinst.

Är det en skrämmande tanke att även ungdomar ur arbetarklassen ska ha råd att ta ett körkort? Är det en skrämmande tanke att vi gemensamt äger körskolor, vars uppgift blir att tillgodose folkets behov?

Vi RKU bekämpar den utveckling som råder i skolan. Borgarnas lösning på problemen är fler betyg och att de ska komma i allt tidigare åldrar. De säger att det skulle förbättra resultaten i skolan, men sedan när har fler betyg lätt till bättre resultat? Borgarna tänker införa ett sjugradigt betygsystem. Det kommer enligt de bli ”rättvisare” så. Men fler betygsteg gör det omöjligt för lärarna att grunda betygen på förståelse för sammanhang och kritsikt tänkande. Istället kommer betyg att sättas efter elevens kunskaper om enskilda personer och datum. Jag brukar kalla det för jeopardykunskaper.

Om lärandet är inriktad på att eleverna ska förstå sammanhangen, så kommer de också få den andra kunskapen på köpet. Men inte tvärtom.

Folkpartiet och dess skolminister major Björklund vill t o m införa ett betyg i ordnig och uppförande. Vi kommunister är rädda för att ett sådant betyg skulle leda till att eleverna i mindre utsträckning ifrågasatte det läraren sa. Det skulle bli som förr då läraren alltid hade rätt och där dennes ord var lag.

Borgarna vill även avskaffa behörigheten till högskolan och universiteten på de praktiska programmen. Vi kommunister anser att utbildning är en mänsklig rättighet. Det är också fullständigt vansinnigt att en person som går i nian ska veta vad hon vill jobba med i alla tid framåt. Borgarna lovar att alla ska få möjlighet att läsa upp sina betyg, men samtidigt skär man kraftigt ner i komvux.

Men vi vill gå ett steg längre och påstå att detta är ett led i att anpassa skolan efter kapitalisternas krav. Kapitalisterna skriker efter mer arbetskraft, som ska vara lättare utbytbar. I grunden handlar det om vilken syn på skolan man har. Ska skolans uppgift vara att utbilda ungdomar och ge dem ett kritiskt tänkande, eller ska den vara att reproducera billig och lydig arbetskraft till kapitalisterna?

Vi kommunister är de första att erkänna att skolan idag har problem. Men vad beror det på? För oss har det ett självklart samband med 90-talets kraftiga nedskärningar i skolan. En nedskärningspolitik som förts av så väl av det borgerliga blocket som det så kallade vänsterblocket. Antalet behöriga lärare har minskat och klasserna har blivit större. Läromedlen har blivit äldre och inaktuella. När jag gick på mellanstadiet hade vi t.ex. en karta, som det fortfarande stod Sovjetunionen på, och detta var i slutet på 90-talet.

Vad har vi då för lösningen på problemen? Till en början måste det till mer pengar till skolorna. Mycket mer pengar. Så att fler behöriga lärare, men även annan personal kan anställas i skolan. Sedan måste staten bli huvudman för skolorna, annars kommer ekonomiskt utsatta kommuner ha sämre möjligheter till en bra skola.

Vi kommunister kräver att det högst ska finnas 20 elever i varje klass. Med allt för stora klasser kan lärarna inte tillgodose alla elever.

Idag är Sverige rekordrikt och företagen har stora vinster. Problemet är bara att pengarna finns på fel ställen. Istället för att komma alla tillgodo, hamnar de på kapitalisterna redan överfulla konton. Därför säger vi kommunister att skatten på förmögenheter och företag måste höjas. Därför säger vi att andelen av BNP som går till skolan måste öka.

Är det en skrämmande tanke att skolan ska få mer resurser, så att alla kan få en likvärdig utbildning?

Vi i RKU vill att det ska byggas fler bra och billiga hyresrätter. Allmännyttan måste bevaras. Det snackas mycket om expansiva Växjö. Men det bord heta expansivt för Växjös överklass, för de bostäder som byggs idag är det bara välbärgade personer som har råd att flytta in i. De kommunala bostadsbolagen måste ta sitt ansvar, det är helt orimligt att de ska ha marknadshyror. Jag har räknat ut att min hyra motsvara ungefär 40-50 % av mina samlade utgifter, och då bor jag ändå i en spartansk etta. Men vad ska man göra? Man måste ju ha en bostad. Det går ju inte slå upp ett tält och bo i. Vi kommunister anser att staten måste föra en aktiv bostadspolitik för att bygga bort bostadsbristen. Det måste byggas många billiga och bra hyresrätter varje år. Att i dess tider föreslå att man ska riva en tredjedel av lägenheterna i Araby, som Miljöpartiet gjorde förra året, är helt förkastligt.

Är det en skrämmande tanke att ungdomar ska ha råd att flytta hemifrån?

Vi RKU anser att det ska vara gratis att åka kollektivt inom kommunen. 14 kr för en ungdom och 400 kr för ett månadskort är alldeles för mycket. Växjö är en stor stad till ytan. För att ta sig till stan och även till vänner måste man åka buss. Därför säger vi kommunister att kollektivtrafiken ska vara skattefinansierad. Ur miljösynpunkt skulle detta vara en utmärkt reform.

Är det en skrämmande tanke att vi ska kunna resa kollektivt gratis?

Vi RKU vill att det ska satsas mer på ungdomar. Ungdomar idag ses som ett problem. Det är inte ungdomarna som är problemet. Problemet är att det satsas för lite på ungdomsverksamheten. Vänsterparitet i Växjö la ett förslag om utegångsförbud för ungdomar upp till 15 efter kl. 23, förra året. Men vart ska ungdomar hålla hus, när det inte finns någonstans att vara? Det måste satsas mer pengar på ungdomsidrotten, fritidsgårdar, men även annat. Ungdomarnas allsidiga behov ska styra.

Är det en skrämmande tanke att satsa mer pengar på ungdomsverksamheten?

Vi i RKU kräver:

Gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan!

Mer pengar till skolorna!

Bekämpa borgarnas skolpolitik!

Bygg fler bra och billiga hyresrätter!

Gratis kollektivtrafik!

Satsa på ungdomsverksamheten!

Så ner med kapitalismen och egoismen. Fram för samarbete och gemensamma lösningar.

Framtiden tillhör socialismen. Framtiden tillhör kommunismen.

Röd front kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!